Enjoying this page?

Stories

Advise for Operation

בנוגע להנתוח

Story about Rabbi Levi Yitzchak of Barditchev

המצות אם זהו מצד קב"ע או שיש להם טעם בשכל, 

מה שמתאונן על אשר אינו רואה פעולות ממשיות מהתעמולה שלו וכו'

וויפיל עס זיינען דא רפואות און מעטאדען דורך וועלכע מען היילט מענשן, ניט וויסענדיג ווי אזוי און פארוואס דאס היילט

ידועה תכונת דת ישראל, תכונת עיקרית, שבה היא שונה מ"דתות" אחרות

מ"ש במכתבו, שיש לו עצירות וכו',

סגולה להולדת בנים ובנות 

עמד אחד ובלבל

מען האט געווארפען די באמבעס אין ווארשע

בנוגע לתיקון ח"נ

כח הראי' שלו

בשנת תרפ"ח בהיותי בברלין בקרתי פעם אחת בליל ש"ק בבית אביו זצ"ל ודכירנא שלמד אז אביו לפני ב"ב רמב"ם

רזין דאורייתא הנק' שמן אם רק חודרים במקצת לאיזה מקום בנפש הרי סו"ס מפעפע הוא בכולו,

ומוכרחני לומר שהנני מתפלא ביותר על כבודו שי',

הנהגת הרב הקדוש ר' מענדל בארער, שהי' נוהג שלא הי' אומר דברי תורה כ"א במקום שנותנים לו נדבה

ומ"ש שאין במחנו עם מי לדבר

ומ"ש במכתבו עניני המרה שחורה שמי יודע אם מתאים הוא ללמוד עם כתה

יאחז דרכו בדרך הבעש"ט וכסיום הקאפיטל שמחו בה' וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב

ואין להקשות מה שהוא בריא ואעפ"כ צריך למלאות כהוראת הרופאים

אז גענוג שפילען זיך

איינער וואס קלעטערט אויף א משופע'דיקער בארג, קאן ער זיך ניט אפשטעלען אין מיטען

אשר צריכים הם עתה להשתדלות יתירה ולהעדפה בתוספת מרובה על העיקר להעמיד את הישיבה על הגובה הדרוש

מאשר אני בזה הצעתם אשר הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר מנחם זאב שי' הלוי, יהי' המשפיע הרוחני של הישיבה 

יש לחפש אופן להעסיק את התלמידים גם בימי הש"ק ויו"ט

ומ"ש הרופא שצריך הוא ע"ז משך זמן, הנה ידוע שעד מהרה ירוץ דברו

ככל דבר חי הניכר בגידולו והתפתחותו, הנה גם עבודתו הטובה תלך הלוך וגדול מחיל אל חיל

מי שמייחדים בתי כנסיות לתפלה גו' ופת לאורחים גו', וואס מתן שכרו בצדו - הקב"ה ישלם שכרם גו' וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם

דעם ניגון האט געזונגען הרב הקדוש ר' אברהם המלאך

מקרב ולב עמוק הנני בזה להביע ת"ח ת"ח על תשורתו הכי יקרה והוא מכתב גוף כתב יד קדשו של כ"ק אדמו"ר האמצעי בענין הבית עולם דהאדיטש הוא מקום מנוחת כ"ק רבינו הזקן, אשר מתנה זו יקרה אצלי במאד מאד, ובאמת אני מכיר תודה לו על שלוח זה

ומ"ש בענין ההיזק שהי' להם ע"י השטפון וכו'

מבלי להודיע מלימודו ומעמדו ומצבו ביראת שמים הרי העיקר חסר מן הספר

א צווייטער סוחר קען אייך מאכן ענגער אין באשטעלונגען און פארקלענערן אייער פרנסה

און אויב דא אונטן איז מיט א פרייליכקייט און ליכטיקייט, איז גייט מען אזוי אויך ליכטיק און פריילעך פון אויבן

דער אמת איז, אז אויב מ'טוט מיט אן ערנסטקייט, טוט מען אויף פריער-שפעטער

תקותי ג"כ אשר לא יקפיד על עברי על הפתגם שאומרים בשם רבינו הזקן, אז מיט דריי זאכן דארף מען זיך ניט אנשלאגן, והם עצה, שידוך וגמ"ח; והוא על דרך ששמעתי מהמלמד שלמד אתי גמרא,

ידוע הסיפור שהרב המגיד, הנה בתחלת בואו של אדמוה"ז למעזריטש, סידר, אשר בנו המלאך ילמוד עם רבינו הזקן תורת החסידות, ואדמוה"ז ילמוד עם ה"מלאך" תורת הנגלה,

ואחדות אמיתי של בנ"א בכלל ואפילו בנ"י בפרט, הנה אי אפשר הוא כשישנה איזה פני' ותועלת באמצע, כי אז הרי אינו מתאחד עם השני, כ"א מחפש תועלת עצמו

מסרו לי אשר מצב בריאותו אינו כ"כ טוב, והנני בזה לעוררו

צי וואלט איר געקאנט שרייבען מזוזות (וואס מסתמא שרייבט איר לויט דער דיעה פון אדמו"ר הזקן)

ת"ח פאר דעם סיפור וועגען רבינו הזקן, ווען ער איז געווען אין ארשא

הרופא שלהם מציע לזוגתו תחי' לעשות נתוח א) לאחד את התפירות מנתוח הקודם שנתפרדו, ב) להרים ולהעמיד את האם במקומה:

לתפור ולסתום את צנור מקור ההריון: אין נראה לי הדבר,

ביום ההילולא דאזלינן מיני' עשירי בשבט, גדול ביותר זכות בעל ההילולא, צדיק עליון המשביר בר לכל הארץ, להמשיך ישועות ברכות והצלחות על כל המתעסקים במוסדותיו

תמי' קצת שלא הי' כאן לא בי"ט כסלו ולא ביום ההילולא להשתטח על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואף אם אמת נכון הדבר שיש אצלו טעם ותירוץ ע"ז.

וחבל על אשר לא נוכח בהתועדות של יום ההילולא השני דכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובודאי הכל תלוי במזל ואפי' ס"ת.

וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר בארצה"ב הנה על מה שנותנים בקדירה דורשים השגחה ומפקחים עלי' ועל מה שנותנים בראש ה"ז הפקר וכל הרוצה ליטול נוטל לעצמו השם מלמד יר"ש מחנך פדגוג וכו'

הציעו לו אשר גם הוא בתור רב הקהלה ישתתף בזה ע"י נאום וכיו"ב, ביחד עם להבדיל הכומר וכו' נוסף ע"ז הנה עורכים אסיפה זו בחדר השייך לבנין תפלתם אף שלא במקום התפלה גופא ורק בהבנין

באיזה אופן יסביר את זה להבע"ב שלו,

עניני האמונה, קשה להבדיל בין דבר קל לדבר חמור, כי אפילו דבר קל יכול להביא ח"ו לידי כפירה, כיון שזהו באמונה, דוגמא לדבר אשר נקב גדול ביותר ברגלה של בהמה ואפילו ניטלה הרגל, אעפ"כ הבהמה כשרה, ונקב כחודו של מחט בקרום של מוח מטריף את כל הבהמה

אלס איינע פון די עלטסטע שולען אין לאנד ובפרט אין באסטאן, וועלכע טראגט דעם נאמען ליובאוויטש, איז איבעריג צו באטאנען דעם גרויסן זכות צו האבען אט דעם נאמען פון דער שטאט ליובאוויטש

אז דער נאמען ליובאוויטש (א קליין שטעטל אין ליטא) וועלכעס אין דער רוסישער שפראך באדייט דאס אהבה - ליבשאפט

אז פילע מופען ארויס פון דעם געגענד וואו די שול געפינט זיך, און עס איז שווער צו האבען א מנין אלע טאג

ובטח יש לו ג"כ קביעות במקצוע דתורה שנק' בדברי רז"ל קב חומטין (שבת לא, ע"א) אשר בזה תלוי ג"כ הקיום והתועלת של כל הכורין דחטין (שהתורה נק' חטה)

ואף שא"א לומר על היהודים יראים וחרדים ל' חוצה

וחילוק ששה סדרי משנה בין התלמידים, וכותב שהוא לערך כ"ד פרקים לכאו"א, ולכאורה זהו רב מכדי מדת תלמידים מכתות הנמוכות אשר מזכיר במכתבו

מטובו להשוות את המאמר שנדפס בסידור הנ"ל עם ממצות איסור הבערה בשבת הנדפס בספר המצות להצ"צ שכמדומה לי שראיתי סידור זה בהיותי בפאריז,

וועגען דעם וואס איר באקלאגט זיך, אז איר האט ניט געהאט די מעגליכקייט צו לערנען אין דער יוגענד, איז צווי זאכען אין דעם

במענה על מכתבו שבו כותב ג"כ ע"ד מצב אשתו תחי', הנה ישאל דעת רופא מומחה למקצוע זה שיתן לזוגתו תחי' הוראות איך שתתנהג בימי עיבורה, והוא מצדו

ותוכנו יסוד בסיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם הצ"צ ואח"ז עשה מזה ג"כ בנין אב על עצמו, והוא כשנמצא אחד מהמקושרים שלו במצב דחוק שלח לו כ"ק מו"ח אדמו"ר סכום פעוט ביותר וביאור הענין אשר הצ"צ אמר שקופתו היא ע"ד מרז"ל (בב"ב ט:) כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך, אשר פרוטה היא מהסכום היותר קטן, ובכ"ז כיון שהיא מקופתו של איש תם וישר וכו' הרי הביאה הצלחה מופלגה וכו' וכיון שהקופה שנמצאת עתה תחת ידי היא ג"כ ממה שנשאר מכ"ק מו"ח אדמו"ר ואני חסיד שלו, הנה בטוח אני אשר אפילו פרוטה מקופה זו מביא ברכה להעסק אשר בה ישק[י]עו אותה, אבל בכ"ז כיון שכת"ר כפי השערתי הי' בבחינת כפוף לכ"ק מו"ח אדמו"ר וידי"נ יותר מאשר חסיד, שלחתי ההמחאה ע"ס שהוא קרוב להמקסימום אשר אפשר לשלוח עתה בהתאם למצב הקופה.

והמורם מהנ"ל אשר א) תקותי שלא יקפיד עלי, ב) חבל אשר לא השתמש בההמחאה, והנני חוזר על דברי שבטח היתה מביאה הצלחה וברכה והצעתי בתקפה עומדת, ואולי שקלתי למטרופסא על אשר עברתי על פתגם הנאמר בשם כ"ק אדמו"ר הזקן וכמ"ש במכתבי הקודם.

אלא שנפלאתי במאד על אשר בכמה וכמה מקומות לא הובאו דברי כ"ק אדמו"ר "הצמח צדק" רב[ן] שכבה"ג אף שכנראה ראה ספריו

און איך האף אז ניט נאר ווי דער צמח צדק האט געזאגט צו הרה"צ ר' הלל, אז די נשמות הערען, נאר אז איר האט שוין אויך די וועג אז אויך די נשמה ווי זי איז פארבונדען אין גוף אז אויך דער גוף זאל דאס דערפילען,

 שלום בית פון מר... וזוגתו שיחיו, מען דארף ערקלערען דעם פאטער דאס וואס איך האב אים געשריבען ווען עס האט זיך נאך גערעדט וועגען דעם שידוך, אז זיי דארפען איינשטעלען זייער הויז אויף ריכטיגע תורה יסודות

מיין מיינונג אין דעם איז, אז איר ביידע האט געדארפט נעמען אויף זיך צו אויסהאלטען א תלמיד און א תלמידה פון די מוסדות וועלכע זיינען אויף דעם נאמען פון מיין שווער כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אין אונזער הייליק לאנד

כיון שמבקשים הם ברכה להצלחת בניהם במסחרם, יש להסבירם כמובן לפי מדריגת בינתם ענין המסחר של ירידת הנשמה בגוף

וכמדומה שיש ג"כ "אמרי אינשי" בלשון אנגלית, כשאין חדשות ה"ז גופא ידיעה טובה.

ובאשר איני יודע מי מכם העיקר בענין זה, הרי נזכרתי במה שכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בקונטרס לימוד החסידות ספי"ב, שזהו פירוש המשנה דשנים אוחזין בטלית שזה אומר אני מצאתי' וז"א אני מצאתי' ועיין שם הפירוש, וסיום הענין אשר כל אחד יבוא על שכרו, ויה"ר מהשי"ת אז מען זאל מיר נוצען אויף געזונטע זאכן און אידן זאלן געזונט זיין בגשמיות וברוחניות.

אז עס איז זיכער אז די ברכה פון צדיק יסוד עולם וועט זיכער מקויים ווערען, עס איז נאר א פראגע פון צייט, עס איז מער ווי זעלבסטפארשטענדליך און עס [איז] איבעריג צו מאריך זיין אין דעם, אויף וויפיל עס איז שווער צו ווארטען אויף דער קומענדער גליקליכער שעה, און בפרט פאר א פאטער און מוטער בא וועמען דער זון שי' איז א בן יחיד, אבער מען דארף זיין שטארק אין בטחון אין דעם בורא יתברך וואס ער איז דער אמת'ר בעל כח און רופא כל בשר ומפליא לעשות, אז זיכער וועט ער ברוך הוא שיקען זיין רפואה אין דער געהעריגער צייט

און וועגען אייער פראגע, צי זאלט איר זיך ווענדען צו א אנדער דאקטאר, איז אויב איר ווילט קאנסאלטען נאר, וויל איך אייך ניט אפהאלטען, אבער וויבאלד אז מיין שווער כ"ק מו"ח אדמו"ר האט אייך געראטען אז אייער זון שי' זאל באהאנדעלט ווערן דורך דעם ד"ר ווילדער, קען מען זיך פארלאזען אויף אים,

א ספעציעלער שטריך איז אויך געווען בא דעם רבי'ן כ"ק מו"ח אדמו"ר, וואס זיינע פארלאנגען און פאדערונגען האט ער דאס אויך געגעבען אין אזא פארם, אז יענער זאל ממלא זיין דאס בחסד ובשמחה

עס איז אויך זעלבסטפארשטענדליך, אז אייער אויפגאבע באשטייט ניט נאר - ווי איר שרייבט אין אייער בריף - אויף זאמלען פאנדען פאר די מוסדות ליובאוויטש, ווארום ווי גרויס דאס זאל ניט זיין, איז דערמיט אליין איז מען ניט יוצא, און אלס אזוינע וואס אן יעדע פון אייך היינגט אפ א השפעה אין א גרויסע מאס אין די הייזער אייערע און אויך די ווירקונג אויף א באשטימטער סביבה, דארפט איר אויך דינען אלס לעבעדיגער ביישפיל, ווי א ליובאוויטשע פרוי באדארף זיך אויפפירען פערזענליך, ווי אזוי זי דארף אוועקשטעלען איר הויז, און וועלכע ווירקונג זי איבט אויס אויף איר גאנצער אומגעבונג, אז מען זאל קענען מיט שטאלץ זאגען, ראו גידולים שגדלתי, אט דאס הייסט די אמת'ע חסידישע פרוי און פון איר קען מען זיך אפלערנען.