Letter # 1393

1393 - ב' שבט, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ב' שבט, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומ"ש במכתבו עניני המ"ש [המרה שחורה] שמי יודע אם מתאים הוא ללמוד עם כתה וכו' הנה בודאי גם בעיניו ברור שאין זה אלא מהסתת היצר להחליש השתדלותו לקרב לבם של תלמידי הישיבה, וחבל על הזמן השו"ט לבטל טענות אלו, ויהי' חזק בהחלטתו אשר זכה להיות מהר"י בישיבה מיסודה של כ"ק מו"ח אדמו"ר ובמילא מקושר הוא אליו וקישור זה משמש ג"כ צנור להשפיע לו כח ויכולת למלא התפקיד של הדרכת הכתות שלו באופן שסו"ס יהיו חסידים, ואשר אחר כל החשבונות הרי זהו שליחותו ותפקידו בעלמא דין, וכאשר ממלאים התפקיד המוטל עליו מהבורא ית' אז בלשון כ"ק אדמו"ר הזקן, אויף וואס מען דארף דיך, דעמאלט גיט השי"ת אלץ וואס דו דאפרסט.

מוסג"פ הנהגות ליום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל, ובטח יפרסמם באופן המתאים.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ושיעשה את זה מתוך שמחה וזה מעלה הן לו והן לעבודה.