Letter # 1399

הוו"ח אי"א נו"נ עסקן רב פעלים וכו' הנדיב מו"ה שמואל שי' טולדנא

1399 - ג' שבט, ה'תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ג' שבט, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י..

הוו"ח אי"א נו"נ עסקן רב פעלים וכו'

הנדיב מו"ה שמואל שי' טולדנא,

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הרצאת בא-כוחי, מנהל הלשכה האירופית לעזרת פליטים וסידורם אשר בפאריס, הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' מוהר"ר בנימין שי' גורודצקי, על דבר ביקורו במחנם.

וביחוד שמחתי לשמוע שמעו הטוב של מעלת כבודו ופעולותיו הטובות להחזקת התורה והיהדות בקהלתם, ובפרט בעניני החינוך הכשר, וקביעות עתים לתורה ברבים.

גם הוסיפה שמחה בלבי הידיעה על דבר התעוררות לבנות ישיבה ותלמוד תורה ברוח התורה והמסורה.

והנה למותר להאריך לדכוותי' בגודל הזכות והמצוה להיות ממזכי הרבים, אשר זכות הרבים תלוי בו, ונאמן הוא בעל מלאכתו לשלם שכרו בזה ובבא.

ותקותי חזקה, אשר ככל דבר חי הניכר בגידולו והתפתחותו, הנה גם עבודתו הטובה תלך הלוך וגדול מחיל אל חיל, על ידי תוספת כח ועוז בהשתדלותו הוא ובהשפעתו על אחרים. והשם יתברך ויתעלה ישפיע עליו ועל כל המשתתפים בעבודת הקדש שפעת ברכה והצלחה הן בעבודתם הציבורית והן בעניניהם הפרטיים בטוב הנראה והנגלה מנפש ועד בשר.

אשמח לקבל בשורות טובות מהגדלת והרחבת פעולותיהם הטובות, בהוספת שיעורי לימוד ברבים הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות המאור שבתורה, ובהשתדלותם הטובה לקרב לבות בני ובנות ישראל לאביהם שבשמים.

בפ"ש וברכה לכל החבורה.