Letter # 1427

מוה"ר משה שי' הכהן שאיעוויטש

1427 - י"ח שבט, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ח שבט, תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה

מוה"ר משה שי' הכהן [שאיעוויטש]

שלום וברכה!

הנני מאשר בזה קבלת מכתבו והפ"נ עבור מר... (בלי הזכרת שם המשפחתי שלהם) ומוסג"פ המענה אליהם, ואל בינתו אשען אשר אם נצרכה הסברה בהענינים המובאים במכתבי, הרי בטח ימצא את האותיות המתאימות לפי ערך מרת... ובעלה מר... שאליהם כותב הנני, ומה טוב הי' שימצא ג"כ דרכים ואופנים לבוא בקשור עם בניהם שיחיו, אשר כיון שמבקשים הם ברכה להצלחת בניהם במסחרם, יש להסבירם כמובן לפי מדריגת בינתם ענין המסחר של ירידת הנשמה בגוף, וכמבואר בתורה אור ר"פ וישב, ובד"ה טעמה כי טוב סחרה, דיו"ד שבט תש"ט, נדפס בקונטרס ס"ב.

באשר אינו מזכיר מאומר ע"ד בריאותו ובריאות זוגתו תחי' הנה בטח השלום אתם,

ואחתום בברכה ופ"ש כל הדו"ש.