Letter # 1391

1391 - ב' שבט, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה ב' שבט, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בטח ידוע לו שביקר אצלי אחיו מוה"ר... שי' ובהמשך לשיחתינו מוסג"פ העתקת מכתבי אליו - ובטח טוב ונכון הדבר אשר לא ידע אחיו שי' ששלחתי לו העתק המכתב - ומוכרחני לומר שהנני מתפלא ביותר על כבודו שי', כי לפי הרושם שעשה עלי אחיו שי' מקבל הוא השפעה ויש להמשיכו ולקרבו עוד יותר לעניני תורה ויהדות, ובכל זאת כשמדבר אתי לדוגמא עד"ז שחבר הוא בטעמפעל של הקאנסערוואטיווע, אינו ניכר בו כלל ואינו יודע כלל, שזה דבר שלא כדבעי למהוי.

והאומנם בדעת כת"ר שי' אשר מה שהביאו השי"ת ל... הוא רק כדי שיהנה מטובה של ארצוה"ב ולא יהי' עוד - ח"ו היל"ת - תחת ההרפתקאות שעברו עליו במדינתינו מלפנים, ואח"כ האי נוחיות שהי' בצרפת? ודבר ברור הוא שכיון שנמצא הוא בעיר אחת עם אחיו שי' והשי"ת זיכהו שיודע הוא כת"ר שי' מאור התורה בכלל ותורת החסידות בפרט, הרי מחוייב הוא, ובלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם כ"ק אביו אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע "כשם שיהודי צריך להניח תפילין בכל יום, כן בכל יום צריך להתענין בחינוך ב"ב שיחיו" ובנדון של כת"ר שי' זהו אחיו וב"ב שיחיו אשר על כת"ר שי' מוטל החוב והזכות קדוש לקרב את לבו ולב כב"ב של אחיו שי' לעניני תורה ומצות ככל האפשרי, ובלי ספק אשר אם יעבוד בזה מדי יום ביומו ובאותיות המתאימות ובנחת, הנה יצליח בזה,

אפשר הדבר שה"קלוגינקער" יבוא אליו בטענה, כיון שמוכרח הוא לקבל מהנ"ל תמיכה בגשמיות, לא יהיו דבריו נשמעים, אבל אין הדבר כן, כלל וכלל לא, ואין זה אלא מעצת היצר, וזהו חלקם של כל הת"ח וכל המשפיעים רוחניות, שלפעמים קרובות ביותר, מוכרחים הם לקבל השפעה בגשמיות, דוקא מאלו המושפעים מהם, ואדרבה זהו מחסדי השי"ת, ויעויין ברעיא מהימנא הובא באגה"ק סימן כ"ו, אינון חכמים דדמיין לשבתות ויו"ט לית להון אלא מה דמתקנין ליה ביומא דחול וכו', ויעויין ג"כ בספר המצות להצמח צדק דף קי"ב ע"ב, במ"ש רבינו הזקן ע"ד הנהגת הרב הקדוש ר' מענדל בארער, שהי' נוהג שלא הי' אומר דברי תורה כ"א במקום שנותנים לו נדבה עיי"ש היטב.

בברכת הצלחה בהנ"ל ות"ח מראש אם יודיעני בשו"ט בזה.