Letter # 1395

1395 - ב' שבט, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ב' שבט, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בשאלתו לדעתי בנוגע למצב בריאותו, הנה כבר מסרתי ע"י הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מהורחמ"א שי' חדקוב שבכלל איש בריא הוא ורק שצריך לשמוע להד"ר היינו למלאות הוראותיו, ואין להקשות מה שהוא בריא ואעפ"כ צריך למלאות כהוראת הרופאים, כי בכלל כל קושיא היא מסטרא דקליפה. והדיוק להבין כל הענינים דוקא ע"פ שכל ו[ט]ו"ד הוא ג"כ דרך חדש במנהגי החסידים, שמאז הי' הסדר דבראשית שמעו (האט מען געפאלגט) ואח"כ השתדלו להבין עד כמה עס לאזט זיך, ואם לא הבינו איז מען אויך געשלאפן רוהיק (כמובן אם לא הי' זה חסרון בהבנה בתורה בכלל ובתורת החסידות בפרט, שזה הי' מצער ומדאיג בהקיץ ולפעמים גם בשינה).

וכבר אמרתי לו כמה פעמים, אשר הוא שלוחו של כ"ק מו"ח אדמו"ר לעשות את...

פאר א חסידישער שטאט ולע"ע (היינו במשך עשר שנים ויותר!) לא הי' בזה אלא הכנה שבמדה ידועה הוסרו המניעות לזה שתהי', הישיבה עכ"פ, א חסידישע ועשו ישיבה קטנה בתור הכנה לישיבה כדבעי למהוי, ועתה הוא שעת הכושר לעבור מן ההקדמה והכנה לזה שתהי' ישיבה גדולה ותהי' א חסידישע שטאט, כרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואין הדבר תלוי אלא בהם אין דעם וועלען של האברכים ד... ובמדה יתירה מאשר שאר האברכים תלוי זה בו, כיון שמיום הוסדה של הישיבה שמה הי' הוא מנהיגה בכמה וכמה פרטים, ובהסכם כ"ק מו"ח אדמו"ר והאריכות בזה למותר כיון שכ"פ דברתי עמו עד"ז.

ואין רצוני בזה אלא לומר עוד הפעם אז גענוג שפילען זיך ועכ"פ עתה, ישתדלו כולם יחד והוא מהראשונים שתהי' א געזונטע חסידישע ישיבה והוא יהי' א געזונטער איד וג"כ א געזונטער חסיד.

והשי"ת יצליחו בעניניו הכלליים ובעניניו הפרטיים, אשר מתוך שמחה ובלא חשבונות יתירים יסדר הענינים באופן טוב, ובעניניו הפרטיים הנה, ביחד עם זוגתו שיחיו יגדלו את ילדיהם שיחיו לתורה לחופה ולמעש"ט מתוך בריאות הנכונה והרחבה אמיתית.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש.

נ.ב. מוסג"פ הנהגות יום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל ובטח יפרסמם באופן הראוי.

ואולי כדאי שיהי' במכ"ע שלהם מאמר בקשר עם יום ההילולא.