Letter # 1398

1398 - ג' שבט, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ג' שבט, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מטו"ב טבת, וכשהייתי על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הזכרתי את בנו שי' ואותו - כבקשתו במכתבו.

המוסגר במכתבו נמסר להכולל חב"ד, ובטח כבר קיבל אישור מהם, ובעתו הרי יגיע אליו ג"כ הקבלות מאה"ק ת"ו כפי הרשימה, ואשרי חלקו שעלה בידו לפעול ולעשות בענין זה, וגודל הענין אין צריך ביאור אחרי דברי המלך הוא רבינו הזקן באגרת הקדש שלו ועוד בכמה וכמה מקומות, וע"פ המבואר שם מובן אשר התעסקות בזה הוא ג"כ צנור וכלי להמשכת וקבלת ברכות השי"ת ובפרט לבריאות הנכונה שיוכל לקבוע עתים בתורת הנגלה ובתורת החסידות מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

ומ"ש הרופא שצריך הוא ע"ז משך זמן, הנה ידוע שעד מהרה ירוץ דברו ובפרט באלו השייכים לעניני צדקה וחסד, ועיין בלקוטי תורה ס"פ, קרח, ובספר טעמי המצות להצמח צדק מצות ברכת כהנים.

בענין שאלתו אם יסע לראטשעסטער וכו', הנה לדעתי יחכה איזה זמן כדי לבחון פעולת התרופות אשר נתנו לו הרופאים דמחנו, וכשיראה הטבה על ידם, הרי אז אין נצרכה הנסיעה לראטשעסטער.

בברכת בריאות הנכונה - המחכה לבשו"ט.