Letter # 1418

מוה"ר סעדי' שי' שד"ר ליברוב

1418 - ט"ו שבט תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט"ו שבט תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר סעדי' שי' שד"ר [ליברוב]

שלום וברכה!

אאשר בזה קבלת מכתביו מז', ח' וי"ב שבט עם הפ"נ והרשימות המוסג"ב ובטח יקבל את הקבלות ישר מהמשרד.

חבל במאד שמתעכב כ"כ ענין הנירות והרשיונות שלו, אבל תקותי חזקה שסו"ס יהי' דידן נצח וישתתף בכל כחותיו וכשרונותיו בהצפת המעינות חוצה, ואף שא"א לומר על היהודים יראים וחרדים ל' חוצה, אבל בנוגע לידיעת פנימיות התורה, ובפרט תורת החסידות שאינה ידועה שם, הרי ג"ז נק' חוצה וע"ד המבואר בתניא אגה"ק סי' כ"ט בענין המצות, שאף שהמצות הן פנימית רצון העליון ב"ה כו' הנה כמה בחי' פנים לפנים כו'.

בטח יודיעו ג"כ מהמשרד שלהם שקבלו הנפנה [מעמד, בחילוף האות עם האות שלאחריו. מ=נ, ע=פ, מ=נ, ד=ה. נכתב כן כנשצרך להעלים, ונשאר כך גם כשאין צריך להעלים], כי מפני הסדר מתעכב סידור הענין.

בברכה.