Letter # 1428

מוה"ר יוסף שי' פלייער

1428 - י"ח שבט, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ח שבט, תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה וכו'

מוה"ר יוסף שי' [פלייער]

שלום וברכה!

זה זמן שלא שמעתי ממנו ובאין ברירה הנני מעמידו על החזקה, וכידוע אשר כשלא היו מתקבלים מכתבים ה"ז סימן שהכל בסדר, וכמדומה שיש ג"כ "אמרי אינשי" בלשון אנגלית, כשאין חדשות ה"ז גופא ידיעה טובה.

קבלתי מכתב בחתימת יד... אבל כמדומה שזה כתב ידו של כ"מ שי', ובמילא מוסג"פ העתק המענה על הפ"נ ומכ' הר"מ שי' הכהן.

ובאשר איני יודע מי מכם העיקר בענין זה, הרי נזכרתי במה שכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בקונטרס לימוד החסידות ספי"ב, שזהו פירוש המשנה דשנים אוחזין בטלית שזה אומר אני מצאתי' וז"א אני מצאתי' ועיין שם הפירוש, וסיום הענין אשר כל אחד יבוא על שכרו, ויה"ר מהשי"ת אז מען זאל מיר נוצען אויף געזונטע זאכן און אידן זאלן געזונט זיין בגשמיות וברוחניות.

בברכת הצלחה בעבודתו במלאכת שמים ובריאות הנכונה לו ולזוגתו שיחיו.