Letter # 1403

1403 - ג' שבט תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ג' שבט תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומ"ש בענין ההיזק שהי' להם ע"י השטפון וכו', הנה בודאי ראה מכתב אדמו"ר הזקן במ"ש להר"מ מדריבין (הנדפס בבית רבי ח"א עק"ן. ועיין במאה שערים ע' לו, ועד"ז יש ג"כ מאדמו"ר האמצעי - שם ע' כח. ואדמו"ר הצמח צדק בספר המצות עמוד רכ"ח), אשר לאחר היזק היינו מדת הדין מתעוררת מדת הרחמים שהיא גדולה ממדת החסד שבתחלה כנודע שהיא מדריגתו של יעקב נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה אל הקצה, וזהו ענין של עשירות, ויה"ר אשר בקרוב ממש יראה זה בעיני בשר ולמטה מעשרה טפחים.

בברכת הצלחה בגו"ר.