Letter # 1417

1417 - ט"ו שבט תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט"ו שבט תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

ת"ח על הבשו"ט שהודיעני אשר הנתוח שנעשה למרת... תחי' עבר בהצלחה, כן יזכהו השי"ת להיות איש טוב מבשר טוב וכמרז"ל בקדושין דף מ' ע"א טוב לשמים טוב לבריות ובעבודת האדם לקונו היינו טוב לשמים לנה"א טוב לבריות לגוף ונה"ב שלו, שזוהי מתורת הבעש"ט וכלשונו בביאור הפסוק כי תראה חמור שונאך רובץ כו' והועתק בהיום יום עמוד כ"ג.

אתענין לדעת מעניני לימודו ובטח יש לו ג"כ קביעות במקצוע דתורה שנק' בדברי רז"ל קב חומטין (שבת לא, ע"א) אשר בזה תלוי ג"כ הקיום והתועלת של כל הכורין דחטין (שהתורה נק' חטה).

בברכה לת"ת ביראת שמים אמיתית.