Letter # 1423

1423 - ט"ו שבט, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט"ו שבט, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מערב יום ההילולא השני של כ"ק מו"ח אדמו"ר, זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והנני מתחיל בבקשת סליחה כי כמדומה שלא פירש כוונתי במשלוח ההמחאה מתאמת למה שהי' בדעתי, והוא שגם אני מעריך "גודל" הסכום, אבל לאידך גיסא מוכרח ג"כ להעריך אפשרית הקופה שלנו, ותוכנו יסוד בסיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם הצ"צ ואח"ז עשה מזה ג"כ בנין אב על עצמו, והוא כשנמצא אחד מהמקושרים שלו במצב דחוק שלח לו כ"ק מו"ח אדמו"ר סכום פעוט ביותר וביאור הענין אשר הצ"צ אמר שקופתו היא ע"ד מרז"ל (בב"ב ט:) כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך, אשר פרוטה היא מהסכום היותר קטן, ובכ"ז כיון שהיא מקופתו של איש תם וישר וכו' הרי הביאה הצלחה מופלגה וכו' וכיון שהקופה שנמצאת עתה תחת ידי היא ג"כ ממה שנשאר מכ"ק מו"ח אדמו"ר ואני חסיד שלו, הנה בטוח אני אשר אפילו פרוטה מקופה זו מביא ברכה להעסק אשר בה ישק[י]עו אותה, אבל בכ"ז כיון שכת"ר כפי השערתי הי' בבחינת כפוף לכ"ק מו"ח אדמו"ר וידי"נ יותר מאשר חסיד, שלחתי ההמחאה ע"ס שהוא קרוב להמקסימום אשר אפשר לשלוח עתה בהתאם למצב הקופה.

והמורם מהנ"ל אשר א) תקותי שלא יקפיד עלי, ב) חבל אשר לא השתמש בההמחאה, והנני חוזר על דברי שבטח היתה מביאה הצלחה וברכה והצעתי בתקפה עומדת, ואולי שקלתי למטרופסא על אשר עברתי על פתגם הנאמר בשם כ"ק אדמו"ר הזקן וכמ"ש במכתבי הקודם.

פליאה קצת שאינו מזכיר מאומה ממצב בריאות זוגתו ומצב בריאותו הוא, ואסיים באיחולים לבביים לו ולזוגתו שיחיו ולמילוי מחסורם בכל הצריך להם בקרוב ולא רק די מחסורם אשר יחסר לו אלא גם יותר מזה וכמבאור בד"ת החילוק בזה בין החיוב דדי מחסורו כו' ואי אתה מחויב להעשירו כו' ועשירות.

בברכה.

נ"ב: מוסג"פ הר"ד מנר ה' דחנוכה אשר גם שם מדובר בענין הנוטל פרוטה וכו'.