Simen 582-603 - Rosh Hashanah - הלכות ראש השנה - סימן תקפב-תרג