Letter # 1386

1386 - ב"ה א' שבט, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה א' שבט, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בהזדמנות זו שהנני כותב לאביו שי' הנני לבוא בשורותי אלה לכ', ובפרט שידועה שיטת הבעש"ט שכל הזדמנות היא בהשגחה פרטית,

בטח יראה במכתבי אשר לאביו שי' ע"ד ענין החג י"ט כסלו וכמובן בפרטיות מתונן החוברת המצו"פ והמכ' לאביו שי'. ואקוה אשר מזמן לזמן יתענין גם הוא ע"ד עיקרי תורת החסידות, ובודאי ימצא ג"כ הדרכים איך להודע אודותה בפרטיות יותר.

ידועה תכונת דת ישראל, תכונת עיקרית, שבה היא שונה מ"דתות" אחרות, והוא אשר הגישה של דת זו אל האדם הוא להדריכו בנוגע לפעולות ממשיות בחיי יום יום, וביאור עיקרי הדת בא רק אחרי כן, וכמו שרואים בעליל אשר התורה הש"ס וכו' מלאים מהוראות מעשיות בחיי יום יום, ולימוד תורה זו חוק קבוע הוא לכל אחד ואחד מעת מתן תורה, בה בשעה אשר השקפת הדת בנוגע לתוארי הבורא והשתלשלות הספירות, עניני גן עדן ותחיית המתים וכו' וכו' לא נתבארו אלא בדרך כלל, ונתגלו ביותר רק בדורות האחרונים וכן הוא ג"כ בנוגע ללימוד החסידות גופא, אשר העיקר בה הוא ההבאה לפועל ובפרט בשלשת העיקרים: אהבת השם, אהבת התורה ואהבת

ישראל - שבהם יהיו חדורים קיום התורה והמצות בחיי יום יום של כל אחד ואחת מישראל.

בברכה לזיווג המתאים בקרוב ולהסתדרות הנכונה בגשמיות וברוחניות גם יחד.