009 - Shabbos Chanukah or Rosh Chodesh Chanukah - שבת חנוכה או ראש חודש חנו