Letter # 1394

1394 - ב' שבט, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ב' שבט, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מי"ג טבת וכן את הקודם לו, וליום מלאת לו שלשים ואחת שנה, הנני בזה להביע ברכתי לאריכות ימים ושנים טובות עם כל הפירושים, ומתאים להקפיטל תהלים שצריך הוא עתה לאמר, הנה יאחז דרכו בדרך הבעש"ט וכסיום הקאפיטל שמחו בה' וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב, כמ"ש בקאפיטל קודם לזה על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, ואף שמדריגות נעלות הם (תו"ש עקפ"ד [עמוד קפד]) בכ"ז מקצת ומעין שבכל הדרגות ישנם בכל מקושר וחסיד כיון שמתעסק הוא לחזק התקשרותו ע"י לימוד תורת החסידות של הנשיא ובפרט החזקתו בהשלשה שיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא, אבל מתפקידו של החסיד שלא להסתפק בפעולה בעצמו, וצריך להשפיע ג"כ על הסביבה - לקרבם ולעוררם ולהאירם בנר מצוה ותורה אור חדורים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

ת"ח על הודעתו בנוגע להתועדות די"ט כסלו, ומוסג"פ ג"כ הצעות הנהגות ליום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל, אשר בטח יפרסמם באופן המתאים.

בברכה להצלחה בהשפעה על הסביבה ושזה ישמש כלים רחבים להמשכת וקבלת ברכות השי"ת בגו"ר.