008009_TORAH READING PARSHAS NITZAVIM/VAYELECH קריאת התורה פרשת נצבים וילך