Letter # 1388

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יהודא ארי' שי'

1388 - ב"ה, א' שבט, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' שבט, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר יהודא ארי' שי' [ וואלגעמוט, אוטרעכט, הולנד ]

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו, בו מודיע ע"ד מצב בריאותו של הרה"ח וכו' מוה"ר... שי', אשר כנראה ממכתבו הנה במקצת הוטבה בריאותו, ואקוה אשר במכתבו הבא יודיעני אשר כח הראי' שלו הולך וחזק, ובמשך הזמן יוכל לכתוב ג"כ בעצמו, והשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות ישלח לו רפואה בקרוב.

ידוע מרז"ל איזהו חכם הרואה את הנולד, ופירוש תורת החסידות בזה הרואה את הולדת הבריאה מאין ליש שרואה זה בכל עת ובכל רגע, וכמבואר בשער היחוד והאמונה לאדמו"ר הזקן, אשר אין הבריאה פעולה חד-זמנית בששת ימי בראשית, אלא שדבר ה' מהווה את כל הבריאה בכל רגע מאין ליש, וכן הוא שבכל איש הישראלי, בריאות הגשמית תלוי בבריאותו ברוחניות, והנה כשמרגיש חולשה באבר גשמי הרי הולך לרופא, לפי שצריכים להתנהג בדרך הטבע שהתורה נתנה רשות (שפירושו ג"כ כח) לרופא לרפאות, אבל ג"כ צל"ע בחולשה דאבר הרוחני, ובנדון דידן בענין הראי' את הנולד מאין ליש בכל רגע. ולא לדרשא קאתינא, אלא לעורר את...שי' להתחזק בלימוד תורת החסידות, ובתור התחלה בלימוד שער היחוד והאמונה הנ"ל. ות"ח לכת"ר על טרחתו במסירת כל הנ"ל ל... שי' וכמו שלקח על עצמו והי' שליח לכתוב לי ע"ד מצבו, הנה בטח יקבל על עצמו גם שליחותי האמורה במכתבי זה, וגם יסייע ביד הנ"ל להביא את זה בפועל טוב.

מוסג"פ העתק מכ' הכללי בקשר עם חג החגים הוא י"ט כסלו העבר, ורשימת דברים מה שאמרתי להתלמידים שיחיו בהכנסם אלי בנר החמישי דחנוכה, וכן החוברת ע"ד י"ט כסלו, אשר תקותי שיעניין כ"ז את כת"ר שי'.

בברכה שיזכהו השי"ת לבשר טובות ע"ד הטבת מצב החולה, ולבשר ג"כ מפעולותיו הוא בעירו לקרב את לבם של ישראל לאביהם שבשמים.

נ"ב: בשנת תרפ"ח בהיותי בברלין בקרתי פעם אחת בליל ש"ק בבית אביו זצ"ל ודכירנא שלמד אז אביו [ הרב יוסף וואלגעמוט] לפני ב"ב רמב"ם, ובין הנוכחים הי' ג"כ אחד מתלמידי הקעלמער, אף שאיני זוכר את שמו.