Letter # 1413

1413 - ט"ו שבט תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט"ו שבט תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מח' שבט ונזכרו שמותיהם על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח יעורר ר"ר על כל הנזכרים במכתבו להמצטרך להם.

אקוה אשר לעת קבלת מכתבי הנה כבר הוטב מצב בריאותו ויודיע מזה וכן ממצב ב"ב שיחיו.

תמי' קצת שלא הי' כאן לא בי"ט כסלו ולא ביום ההילולא להשתטח על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואף אם אמת נכון הדבר שיש אצלו טעם ותירוץ ע"ז. הנה אין זה נוגע אלא בענין שכר ועונש שלא להענישו ח"ו על מה שלא הי' נוכח כאן, אבל ידוע בענין דאונס רחמנא פטרי' [כ]מאן [ד]עביד לא אמרינן, ובטח האריכות בזה אך למותר.

בודאי ישתמש בהשפעתו על ב"ד שי' להחזיקו ולעוררו על דבר ההליכה בדרך התורה והמצוה ומזמן לזמן להזכירו ע"ד הבטחתו לי לחזור לישיבת תומכי תמימים ויש לקוות אשר לבסוף הנה יסכים ע"ז.

בברכה.