Letter # 1383

1383 - ב"ה, א' שבט, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' שבט, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע אשר לומד בהישיבה בספריא זה שנתיים וב' חדשים, ויש רופא מייעץ לעשות נתוח בהשקדים בגרון ומיעצו לעשות עתה וכן מבקש ברכה בעד אביו מוה"ר... שי'

הנה א) בנוגע להנתוח, ישאל עוד רופא אחד מומחה במקצוע זה, ואם גם הוא יסכים לעשות הנתוח ועתה, הרי יהי רצון שיהי' הנתוח כשורה ובשעה טובה ומוצלחת, ובהש"ק שלפני הנתוח יאמר את כל התהלים - ואם באפשר בלי הפסק, היינו גם בלא אמירת יהי רצון כ"א אחר כל הספרים - וכשידע ברור יום הנתוח יודיע לכאן.

ב) את אביו שי' אזכירו בהיותי על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וימסור לאביו שי' שישמור את שלשת השיעורים השוים לכל נפש כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, והם בחומש תהלים ותניא.

בטח במכתבו השני יודיע בפרטיות ע"ד למודו והנהגתו הטובה ביראת שמים.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.