Letter # 1397

להנהלת ישיבת תומכי תמימים בעי"ת מאנטרעאל יע"א,

1397 - ב' שבט, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ב' שבט, תשי"ב

ברוקלין.

להנהלת ישיבת תומכי תמימים בעי"ת מאנטרעאל יע"א,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפ"ש מהם ע"י הרה"ח עוסק בצ"צ מזקני רבני אנ"ש מוה"ר שמואל שי' הלוי. [לויטין]

ובמענה על שאלותיהם והצעות השונות שאמרם בשמם וכן בשם עצמו, הנני בזה להציע:

א) שנכון במאד לסדר הלימודים באופן כזה שאלו הרוצים ובפרט אלו שבאו מעבר לים, יוכלו שלא ללמוד לימודי חו[ל], ובטח ישנם גם כאלו שאם גם התלמידים עצמם רוצים, יש על ההנהלה להשתדל שלא ילמדו לימודים הנ"ל.

ב) יש לחפש אופן להעסיק את התלמידים גם בימי הש"ק ויו"ט, ואם א"א הדבר בבנין הישיבה מפני ריחוק המקום וכיו"ב, יש לחפש אופנים לעשות התועדות או מסיבות במקום מרכזי בכל שכונה ושכונה, ובלבד שלא יהי' יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא, היינו שבימות החול יש להתלמידים קשור עם תומ"צ, וביום הש"ק ויו"ט נחלש זאת.

ג) מאשר אני בזה הצעתם אשר הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר מנחם זאב שי' הלוי, יהי' המשפיע הרוחני של הישיבה, ובטח יוכל לסדר הענינים באופן כזה שלא יבלבל לעבודתו בעניני מעמד וקרוב לבם של הבע"ב המושפעים שלו לאביהם שבשמים.

ד) נהניתי לקרות במכתבם שיקלטו לישיבתם את התלמידים דנתיבות עולם, ויה"ר שיהי' בהצלחה, והעיקר שזה יפתח אופן חדש בהנהגת הישיבה שיובלט יותר הענין של יראת שמים.

ה) קנאת סופרים תרבה חכמה (עיין בזה בהערה בקונטרס החלצו ע' טז) וע"פ המצב עתה בעירם שנתוספו שם ספסלי וישיבות, בודאי מבינים הם הרמז בזה מלמעלה בנוגע אליהם, אשר צריכים הם עתה להשתדלות יתירה ולהעדפה בתוספת מרובה על העיקר להעמיד את הישיבה על הגובה הדרוש מתאים לרצון מייסדה הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, ובטוח הדבר שכיון שדורש הוא זאת מאתם, ובכל תוקף ועוז, הרי בודאי ישנם בהם הכחות ע"ז וישנה האפשריות לפתח את הישיבה בכיוון זה במחנם, ויה"ר מהשי"ת שלא יחסר ג"כ אצלםהרצון להביא את כל הנ"ל בפו"מ וטוב יהי' להישיבה עי"ז לא רק ברוחניות כ"א גם בגשמיות.

בטח יאשרו קבלת מכתבי זה תיכף לקבלתו, ואחכה למענה שלהם אם נתקבלו הצעותי הנ"ל, והעיקר ע"ד הבאתם בפועל ובהנהגה הטובה ומתאימה בכתות השונות של הישיבה.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.