Letter # 1407

1407 - ד' שבט ה'תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ד' שבט ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מכתבי הקודם בטח נתקבל בעתו, ודואג ומצטער אני על אשר מאז לא הגיעתני כל ידיעה ממנו. ואקוה שהכל אתו שלום, ובכל אופן ת"ח מראש אם יכתוב לי עד"ז בפירוש.

ארשה לי לצרף בזה המחאה על סך ר"ן שקלים מקרן הגמ"ח שלנו, אשר ישלם לכשירחיב השי"ת גבולו, ותקותי אשר יהי' זה בקרוב, אסך פריער ווי מ'רעכנט.

תקותי ג"כ אשר לא יקפיד על עברי על הפתגם שאומרים בשם רבינו הזקן, אז מיט דריי זאכן דארף מען זיך ניט אנשלאגן, והם עצה, שידוך וגמ"ח; והוא על דרך ששמעתי מהמלמד שלמד אתי גמרא, כאשר מצאתיו לומד תשעה באב סוגיא גמרא, ועל תמיהתי, הלא איתא בשו"ע שת"ב אסור בת"ת, ענה לי, אשר לפי השערתו וועט מען סיי ווי סיי שמייסן בעולם האמת, טא זאל כאטש זיין פאר לערנען אום ת"ב.

בקשר עם יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר מוסג"פ רשימת הצעותי בזה, ויהי רצון אשר במהרה יקויים היעוד הקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם.