Letter # 1411

1411 - ז' שבט תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ז' שבט תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' שבט, בו כותב אשר הרופא שלהם מציע לזוגתו תחי' לעשות נתוח א) לאחד את התפירות מנתוח הקודם שנתפרדו, ב) להרים ולהעמיד את האם במקומה:

לדעתי נכון הדבר ובלבד שיסכים ע"ז עוד רופא מומחה במקצוע זה.

ובנוגע להצעה השלישית, שבב"א עם נתוח הנ"ל מציע ג"כ הרופא ג) לתפור ולסתום את צנור מקור ההריון:

אין נראה לי הדבר, ויתייעץ עם רב חרדי בהנוגע להדין בזה, ואם גם מותר יהי' ע"פ דין, הרי כנראה מדבריו הקצרים, ע"י תפירה כזו ישללו מזוגתו תחי' את האפשרי[ו] ת להתעבר עוד, ולמה להם לעשות את זה,

ומ"ש שהרופאים תולים סיבת חלישות זוגתו תחי' בתכיפות העבור והלידה שעד עתה, הנה הרי אפשר א) שטועים הם בזה, ואין הדבר תלוי אלא באכילה ושתי' כדבעי והנהגת סדר החיים באופן שתחזור לאיתנה, ב) גם אם יתברר שסכנה לה ח"ו עתה להתעבר במצב בריאותה, יעויין בשו"ת צמח צדק חלק אבן העזר סי' פ"ט אשר במצב כזה מתיר לשמש במוך, וע"ד האופנים בזה יתייעץ עם רב חרדי.

מוסג"פ העתק מכ' הכללי בקשר עם התועדות דחג החגים י"ט כסלו, וכן מנהגי ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והשי"ת יזכנו לקיום היעוד הקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם במהרה בימינו ממש.

בברכה.