Letter # 1380

1380 - ב"ה, א' שבט, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' שבט, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

ב) חבל שלא מצאתי במכתבו פרטים ע"ד השפעתו ג"כ על אחרים לשמח את לבם, וכסיפור הידוע של הרה"צ הרה"ג כו' וכו' מוה"ר לוי יצחק מבארידטשוב זי"ע, שפעם מצאוהו באור בקר רוקד בשמחה גדולה, ועל השאלה לשמחה מה זו עושה, ענה שכאשר התעמק בברכת השחר בהברכה שלא עשני גוי, והסתכל ממה ניצול ומה טוב חלקו גורלו וירושתו שהוא יהודי, הנה אין לך שמחה גדולה מזו, ולדידן הנה נוסף ע"ז ג"כ מה שגילו לנו את תורת הבעש"ט דעבדו את ה' בשמחה אשר בתוספת על מה שמבואר בהלכות דיעות להרמב"ם שאפשר לעבוד את ה' "בכל דרכיך" היינו גם באכילה ושתי' וכו' הנה נתוסף שלב אחד שכ"ז אפשר להיות בשמחה אמיתית.

ג) בטח מחזיק בהשיעורים אשר עליהם נדברנו בהיותו כאן.

ד) מוסג"פ העתק מכ' הכללי בקשר עם חג החגים הוא יום י"ט כסלו, ובטח נודע לו אשר ביום יו"ד שבט הבע"ל הוא יום ההילולא השני' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ומהראוי אשר במדה האפשרית יתנהג כפי המבואר במכתבי דאשתקד אשר העתק מזה מוסגר פה.

אקוה אשר אינו מסיח דעתו מהטבת מצבו כמאמר הכתוב לא טוב היות האדם לבדו והשי"ת יצליחו בזה ובכל הנ"ל...

בברכה.