Letter # 1414

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן יאלעס

1414 - ט"ו שבט תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט"ו שבט תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן [יאלעס]

שלום וברכה!

בנועם הנני לאשר בזה קבלת שני מכתביו מז' שבט ומה' בשלח, וחבל על אשר לא נוכח בהתועדות של יום ההילולא השני דכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובודאי הכל תלוי במזל ואפי' ס"ת.

ולהעיר משני מרז"ל אם ס"ת עדיף או ת"ח עדיף (קידושין לג: עיי"ש בר"ן. מכות כב: עיי"ש בחדא"ג) ומרז"ל תחלת ב"ר שמחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר (אפי' לתורה) שנא' בתורה דבר אל בנ"י וכו'.

נהניתי לקרות במכ' השני, אשר סו"ס עלה בידם לבטל ולתקן בענין בשר כשר, ויה"ר שבקרוב ממש יעלה בידם לתקן ג"כ ענין החינוך, וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר בארצה"ב הנה על מה שנותנים בקדירה דורשים השגחה ומפקחים עלי' ועל מה שנותנים בראש ה"ז הפקר וכל הרוצה ליטול נוטל לעצמו השם מלמד יר"ש מחנך פדגוג וכו'. - (להעיר כמה גדולה שיחת ת"ח, אשר גם בש"ס הרי הראש נק' קדירה. ולכאורה יש לקשר זה ג"כ עם ענין ותורתך בתוך מעי, וכמ"ש בתניא פ"ה).

כמובן, כבקשתו, הזכרתיו ואת ב"ב שיחיו על הציון של כ"ק מו"ח ביום ההילולא, ויה"ר שיקוימו כל התפלות והבקשות בזכות של צדיק יסוד עליון. ויוסף צדיק עליון והוא המשביר בר לכל הארץ.

בברכה.