Letter # 1422

1422 - ט"ו שבט, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט"ו שבט, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו שבו כותב ג"כ ע"ד מצב אשתו תחי', הנה ישאל דעת רופא מומחה למקצוע זה שיתן לזוגתו תחי' הוראות איך שתתנהג בימי עיבורה, והוא מצדו א) יבדוק המזוזות בביתם שיהיו כשרות, ב) יראה שזוגתו תחי' תתן צדקה לקופת רבי מאיר בעל הנס קודם הדלקת נרות בכל עש"ק ועריו"ט, ג) כשתתעבר לא תפרסם הדבר עד שתכנס לחדש החמישי להריונה, ד) כשתתעבר, הנה בק"ש שעל המטה יאמר קודם ברכת המפיל הקאפיטל תהלים למנצח יענך וכשיגמור הקאפיטל יחזור עוד הפעם על הפסוק יענך ובעת אמירתו או קודם לאמירתו יחשוב שיה"ר מלפני השי"ת כאילו כיוון כל הכוונתו שייכות לזה, ה) כשתתעבר אשתו בשעה טובה ומוצלחת יודיע לכאן, למען למסור את זה על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולמותר להאריך בנחיצות ההנהגות בכל ענינים השייכים לטהרת המשפחה כמבואר בפוסקים והשי"ת יזכהו לבשר טובות.

בברכה.