Letter # 1387

1387 -ב"ה, א' שבט, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' שבט, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע איך שביקרה זוגתו תחי' אצל רופא ומלאה אחרי הוראותיו וגם נסעה לחמי טבריא, ושואל חוו"ד אם לחכות איזה זמן או לילך עוד הפעם ל"הדסה".

הנה לדעתי, לאחרי חזרתה מחמי טבריא כדאי שתהי' עוד אצל רופא ואם יאמר לה שהצנורות פתוחים אזי יש לחכות איזה חדשים, ובטח ימלא השי"ת משאלות לבבם לטובה להפקד בזחו"ק בקרוב,

וידוע מכתב אדמו"ר הזקן, אשר סגולה להולדת בנים ובנות היא ההתעסקות בתורת החסידות המביאה לאהבת השם וליראתו, ומה שכותב שיש לו קביעות שיעור כל ליל ששי, הנה אין זה מספיק, ונוסף על מילתא דפשיטא שצ"ל לימוד החסידות בש"ק הרי עכ"פ נכון הדבר שייקבע עוד שיעור ב' ג' פעמים בשבוע במשך השבוע ג"כ, ואם באפשר יהי' הסידור באופן שלא יעברו שלשה ימים בלא לימוד תורת החסידות, כמובן זהו נוסף על לימוד בתניא כמו שנחלק בהמורה שיעור - לימות השנה -.

מ"ש במכתבו, שיש לו עצירות וכו', הנה כדאי לשאול עד"ז דעת רופא בהקדם, וכידוע עד כמה שגינו (מל' גנות) בספרי החסידות ענין זה ושכדאי להשתדל בזה בהקדם האפשרי להפטר מזה, ועיין ג"כ ברמב"ם הלכות דיעות פרק ד' הי"ג.

בברכה שיבשר טובות בקרוב.

נ"ב: מוסג"פ מכ' הכללי בקשר עם חג החגים הוא יום י"ט כסלו.