Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Pinchas

Links to Likutei Sichos Pinchas 

 Likutei Sichos vol. 2 - Pinchas 1 

הוראה ממסי"נ של נפשו של פינחס "צעיר שבחבורה" – לצעירים שבדורנו = ס"א

Likutei Sichos vol. 2 - Pinchas 2 

"קנאות" דפינחס אף שהלכה ואין מורין כן: הוראה לזמננו – בדרכי נועם. – ס"ד

Likutei Sichos vol. 2 - Pinchas 3 

הטעם שחלוקת ארץ ישראל היתה בגורל דוקא – ס"ו

Likutei Sichos vol. 4 - Pinchas 

טעם שכהונת פינחס היא שכר על מסירות-נפשו: חיבור יחידה שבנפש עם כחות פנימיים

Likutei Sichos vol. 8 - Pinchas 1 (תש"ל)

פירש"י ריש פרשתנו ד"ה פנחס בן אלעזר – ביאור טענת השבטים ש"פיטם אבי אמו עגלים לע"ז כו'", ופירכת הטענה ע"י ייחוסו אחר אהרן, ההוראה בענין קנאות דקדושה

(תשל"א) Likutei Sichos vol. 8 - Pinchas 2 

פירש"י כז, ג ד"ה והוא לא הי' וגו' – הטעם שבנות צלפחד הרגישו שאביהן "בחטאו (לבדו) מת. והצריכותא בב' הפירושים אם מקושש עצים הי' מן המפעילים הי': שקו"ט בגדר תביעת בנות צלפחד (כז, ד)  "למה יגרע שם אבינו גו'"

(תשל"ג) Likutei Sichos vol. 13 - Pinchas 1

פירש"י כז, ה ד"ה ויקרב משה את משפטן

Likutei Sichos vol. 13 - Pinchas 2  (תשל"ד)

פירש"י כח, ב ד"ה צו את בני ישראל

Likutei Sichos vol. 18 –Pinchas 12/13 Tamuz תשל"ט(

עבודת אדמו"ר הריי"ץ ורמזי' בפ' פינחס

(תשל"ו) Likutei Sichos vol. 18 – Pinchas 1  

רש"י כו, א ד"ה ויהי אחרי המגפה

Likutei Sichos vol. 18 – Pinchas 2 (תשל"ח)

רש"י סוף פרשתנו ד"ה ויאמר משה אל בנ"י

Likutei Sichos vol. 18 - Pinchas 3 (תשל"ז)

דברי ירמי' גו' (הפטרת השבוע) והשייכות לפינחס

Likutei Sichos vol. 18 - Pinchas 4 (תש"מ)

האומר תהלה לדוד בכל יום (זהר רכו, א) ותיווך בי פי' הצ"צ והלקוטי לוי"צ

Likutei Sichos vol. 23 - Pinchas 1 (תשמ"א)

פירש"י כז, ב מחלוקת ר' יאשי' ואבא חנן (בספרי) והשינויים דפ' בהעלותך (ט, ו) ופ' שלח (טו, לג)

Likutei Sichos vol. 23 - Pinchas 2 (תשמ"ג)

למה לא נמשח יהושע. גדר ה"מלכות" אצל משה ויהושוע

Likutei Sichos vol. 23 - Pinchas 3 (תשמ"ב)

פירש"י עה"פ (כט, יח) ומנחתם ונסכיהם לפרים

 Likutei Sichos vol. 28 - Pinchas 1 (תשמ"ז)

הטעם שמצות החלות היא המ"ע האחרונה במנין המצוות דהרמב"ם: ביאור ג' הענינים שבירושת הארץ -  חלוקה ע"פ טעם, גורך וירושה: ודוגמתם בבנ"י – "חלקנו .. גורלנו .. ירושתנו"

Likutei Sichos vol. 28 - Pinchas 2 (תשמ"ח)

 פרש"י כח, ב ד"ה במועדו והשינוי לגבי פירש"י בהעלותך ט, ב: שקו"ט אם בתמיד אמרינן "עבר יומו בטל קרבנו", והשינויים בל' רש"י אודות דין זה בשבת (רש"י כח, י)  ר"ח (רש"י שם יד) ורגלים (רש"י אמור כג, לז)

(תשמ"טLikutei Sichos vol. 33 - Pinchas (

הרואה פינחס בחלום פלא נעשה לו (ברכות נז, ב) – החילוק בין "נס נעשה לו" ו"פלא נעשה לו": הקשר לפינחס והענין בעבודת האדם: השייכות למסירת נפש שלא אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. בעל הגאולה די"ב תמוז

(תשמ"חLikutei Sichos vol. 33 – Pinchas 2 (

פירש"י כו, יא ד"ה ובני קרח לא מתו – חטא בני קרח ותשובתם ועונשם לפי פירש"י הטעם שענין זה מסופר בפ' פנחס (ולא במקומו בפ' קרח)  

(תשמ"חLikutei Sichos vol. 33 – Pinchas 3 (

פירש"י עה"פ כט, לה עצרת תהי' לכם – הצריכותא דג' פירושים (א) עצורים בעשיית מלאכה. (ב) עצרו מלצאת . . שטעון לינה. (ג) עשו לי סעודה קטנה כו', החידוש בחג שמיני עצרת לגבי שאר כל הרגלים, חידושים מפירש"י זה להלכה בענין "רגל בפני עצמו" וגדר חיוב "לינה": השייכות בין שמיני עצרת ליו"ט שני של גליות בפנימיות הענינים

(תנש"אLikutei Sichos vol. 38 - Pinchas 1 (

שקו"ט בשיטת הרמב"ם אם הלוים נוחלים חלק בארץ לעת"ל (כדעת הסמ"ג לאוין רעו-ז) או לא (כדעת שטמ"ק ב"ב קכב, א בשם הר"ן): דיוק לשון הרמב"ם (הל' שמיטה ויובל פי"ג ה"י): "כל שבט לוי מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען": הטעם שלוים נוחלים לעת"ל בארץ קיני קניזי וקדמוני-ע"ד  ההלכה וע"פ פנימיות הענינים   

Likutei Sichos vol. 38 - Pinchas 2 (תש"נ)

האפטרופין עושין לקטנים . . כל מ"ע שיש להם קצבה . . כדי לחנכן אבל אין פוסקין עליהן צדקה .  . שמצות אלו אין להן קצבה (רמב"ם הל' נחלות פי"א ה"י) – החילוק בין יתום לשוטה וחרש שב"ד פוסקים עליהם צדקה (שם הי"א): ביאור לשון הרמב"ם בסיום הל' נחלות (וספר משפטים) שאפטרופוס., "צריך לחשב בינו לבין עצמו לדקדק ולהזהר הרבה מאביהן של אלו היתומים שהוא רוכב ערבות שנאמר סולו כו'"