Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Balak

Links to Likutei Sichos Balak 

 Likutei Sichos vol. 2 - Balak 1 
"כרע שכב כארי וכלביא גו'" – גם בזמן הגלות ישראל הם כארי וכלביא . ס"א

הקשר דבלעם ועמלק, לשניהם יש יחוס: בעבודת האדם: התורה עיקר וצ"ל מיוסדת על אהוי"ר. ס"ג

Likutei Sichos vol. 2 - Balak 2 

"כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו". אבות ואמהות. ביטול טענת לבן "הבנות בנותי גו'", בעבודת האדם. ס"ד

Likutei Sichos vol. 4 - Balak 

"מראש (צורים) אלו אבות ומגבעות אלו אמהות": חכמה ובינה אב ואם המולידים אהבה ויראה: הוראה באב ואם כפשוטו

Likutei Sichos vol. 8 - Balak 1  (תשל"א)

רש"י ריש פרשתנו ד"ה וירא בלק גו', השייכות (דפ' חוקת) לי"ב תמוז

(תש"ל) Likutei Sichos vol. 8 - Balak 2 

שקו"ט בגדר מיתת הבועל ארמית ד"קנאין פוגעין בו" אבל "הבא לימלך אין מורין לו" (סנהדרין פב, א): ביאור ל' רש"י סוף פרשתנו. "שלא לחנם הרגם", ביאור חומר החטא וה"הפסד" דבועל ארמית "שאין בכל עריות כמותו" (רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ב ה"ז), ולאידך מותרים להרגו רק בשעת מעשה  

(תשל"ג) Likutei Sichos vol. 13 - Balak 1

פרש"י כד, ה ד"ה מה טובו אהליך וד"ה משכנותיך

Likutei Sichos vol. 13 - Balak 2 (תשל"ד)

החילוק בין פירוש רש"י ופירוש הרמב"ם (הל' מלכים פי"א ה"א) בפסוקים דנבואת בלעם בענין "אחרית הימים" (כד, יד ואילך)

(תשל"ח) Likutei Sichos vol. 18 – Balak 1  

רש"י כג, כג ד"ה כעת יאמר ליעקב

Likutei Sichos vol. 18 – Balak 2 (תש"מ)

הלכות המלך המשיח (רמב"ם הל' מלכים פרק יא)

Likutei Sichos vol. 18 - Balak 3 (תשל"ז)

בת יתרו מי התירה לך (סנהדרין פב, א)

Likutei Sichos vol. 18 - Balak 4 (תשל"ו)

הפטרה: והיה שארית יעקב גו' אשר לא יקוה לאיש – מדת הבטחון

Likutei Sichos vol. 18 – Chukas Balak 12/13 Tamuz (תשל"ט)

גאולת אמו"ר מהריי"ץ ורמזי' בפרשת חו"ב

Likutei Sichos vol. 23 - Balak 1 (תשמ"א)

שם הסדרה ע"ש רשע. והלא "לא מסקינן בשמייהו" (יומא לח, ב). גדר הזכרת שם ע"ז הכתובה בתורה (סנה' סג, ב) לדעת בעה"ת עה"ת (בשלח יד, ב) והיראים (סע"ה)

Likutei Sichos vol. 23 - Balak 2  (תשמ"ג) 

וקרקר כל בני שת (כד, יז) אוה"ע לעת"ל "יגועו" (זכריה יג" ח. סנה' קיא, א) כפשוטו או יתתקנו "לעבוד את ה'". (רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ד)

 Likutei Sichos vol. 28 - Balak 1 (תשד"מ)

פירש"י כב, כא ד"ה ויחבוש את אתונו: החילוקים בין לשון רש"י ולשונות חז"ל בש"ס (סנה' קה, ב) ובמדרש (ב"ר פנ"ה ח) הנק"מ להלכה

Likutei Sichos vol. 28 - Balak 2 (תשמ"ה)

פירש"י כג, ט ד"ה כי מראש צורים – הטעם שרש"י לא פי' כשאר פשטנים שבלעם עמד בראש צור: ביאור בפירש"י כד, כ ד"ה ראשית גויים עמלק

(תשמ"טLikutei Sichos vol. 33 - Balak (

פירש"י כג, כד ד"ה הן עם כלביא גו' – הטעם שהקדים רש"י פי' המדרש לפי' "כתרגומו", השינויים בלשון רש"י לגבי לשון המדרש והחילוק ביניהם בגדר ק"ש בבוקר: השייכות ד"לחטוף את המצוות", לי"ב תמוז

(תנש"אLikutei Sichos vol. 38 - Balak 1 (

וישלח (בלק) גו' הנה עם יצא ממצרים גו' ויאמר בלעם גו' הנה העם היוצא ממצרים גו' (כב, ה-יא) – ישוב הלשונות בין לשונות הכתוב בדברי בלק ודברי בלעם בשם בלק – ע"פ פירש"י, ההבדל בין שנאת בלק – ע"פ פרש"י, ההבדל בין שנאת בלעם לבנ"י לשנאת בלק  

Likutei Sichos vol. 38 - Balak 2 (תש"נ)

פירש"י כג, י ד"ה מי מנה עפר יעקב, השינויים בלשון רש"י לגבי לשון המדרש (תנחומא יב): החידוש בהמצות שישראל "מקיימין בעפר – לא תחרוש .. לא תזרע כלאים אפר פרה ועבר סוטה), השייכות לענין ה"עפר" ע"פ פנימיות הענינים, וכן הקשר הפנימי בין פירוש התרגום ("דעדקיא דבית יעקב") ופירוש המדרש (הנ"ל) על הכתוב

Likutei Sichos vol. 38 - Balak 3 (תנש"א)

"וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ" (תהילים עב, ח) – ולא (סתם) "על כל הארץ" – ע"ד החסידות