Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Matos

Links to Likutei Sichos Matos 

 Likutei Sichos vol. 2 – Matos/Masesi 
ההוראה ממ"ב המסעות בעבודה – הליכה תמידית ולא להתייאש גם כשנמצאים במדריגה פחותה: הקשר דפ' מטו"מ לבין המצרים

Likutei Sichos vol. 4 - Matos 

"נדרים סיג לפרישות": ענין הסייגים במי שנמצא במצב של ירידה וגלות. והפרת הנדר ע"י ה"אב" שלמעלה מזה: הקשר ל(שבת מברכים) חודש מנחם-אב, נחמה מהגלות ע"י האב. 

Likutei Sichos vol. 8 - Matos 1 (תש"ל)

פירש"י עה"פ לא, כא ויאמר אלעזר הכהן גו' זאת חוקת התורה גו'

(תשל"א) Likutei Sichos vol. 8 - Matos 2 

הקשר בין בקשת בני גד ובני ראובן וטענת המרגלים והטעם שאעפ"כ הסכים משה שישארו בעבר הירדן

(תשל"ג) Likutei Sichos vol. 13 - Matos 1

הסיכום דפרשת נדרים – אלה החוקים אשר צוה ה' את משה בין איש לאשתו בין אב לבתו בנעורי' בית אביה (ל, יז) – לפי פשוטו של מקרא ובפנימיות הענינים

Likutei Sichos vol. 13 - Matos 2  (תשל"ד)

מדוע פירט הכתוב (לא, לב ואילך) כל מספרי החשבונות סיכומי המכס (מהמלקוח דמלחמת מדין) – לפי פשוטו של מקרא

(תשל"ז) Likutei Sichos vol. 18 – Matos 1  

רש"י לא, טז ד"ה בדבר בלעם

Likutei Sichos vol. 18 – Matos 2 (תשל"ו)

טבילת כלים "להכשירן מן האיסור" (רש"י לא, כג)

Likutei Sichos vol. 18 - Matos 3 (תשל"ט)

רש"י סוף פרשתנו ד"ה ויקרא לה נבח

Likutei Sichos vol. 18 – Matos/Masei (תשל"ח)

החיבור דמטו"מ בעבודה. שייכות הפרשיות פינחס-מסעי לבין המצרים

Likutei Sichos vol. 23 - Matos (תשמ"א)

מלחמת מדין – נקמה ולא רק כיבוש. פלוגתת הרמב"ם והראב"ד (הל' שמיטה ויובל פי"ג ה"י) אם לוים נטלו חלק בביזה. ביאור הדעות (ספרי לא, ד) שהלוים השתתפו במלחמת מדיון

Likutei Sichos vol. 23 – Matos/Masei – Menachem Av (תשמ"ג)

ביאור שם "מנחם אב" ושייכותו להפרשיות מטות ומסעי. תורת המגיד (או"ת ר"פ ויגש ועוד) שהתפלה צ"ל על חסרון השכינה כביכול והתיווך למצות תפלה ע"פ נגלה

 Likutei Sichos vol. 28 - Matos 1 (תשמ"ה)

שקו"ט בשיטת הרמב"ם בדין דקטן בן י"ב ויום אחד שנדר בודקין אותו, ד"אפילו בסוף שנה זו צריכין בדיקה . . ואין אומרין הואיל ונמצאו יודעין בתחילת השנה אין צריכין בדיקה" (הל' נדרים פי"א ה"ב): ב' השיטות ב"עונת נדרים" – בן י"ב שנה ויום אחד או בן י"ג ויום אחד שלא הביא ב' שערות

Likutei Sichos vol. 28 - Matos 2 (תשד"מ)

פירש"י לא, יט ד"ה כל הורג נפש. והשינוי לגבי ספרי חוקת (יט, ט"ז): גדר טומאה בחבורין ע"פ פשוטו של מקרא ("כאילו נוגע במת עצמו") בין לשון רש"י ולשון הרמב"ם (הל' טומאת מת פ"ה ה"ג)

Likutei Sichos vol. 28 – Matos/Masei (תשמ"ו)

הטעם שניתנה לחצי שבט מנשה נחלה בעבר הירדן אף ש"לא נטלו מעצמן" (ירושלמי בכורים פ"א ה"ח) נתינת ג' ערים ללויים בעבר הירדן (מסעי לה, יד) לשבת שם – ולא בארץ ישראל

(תשמ"טLikutei Sichos vol. 33 - Matos (

פירש"י ריש פרשתנו "כאן למד שהפרת נדרים ביחיד מומחה כו' -  מנ"ל בפשש"מ דין התרת נדר ע"י חכם. שקו"ט בשיטת רש"י בש"ס (גיטין פג, ב) דהתרת נדרים הוא ע"י פתח: דיוק ל' רש"י בפירושו עה"ת ש"הפרת נדרים ביחיד מומחה" (לא "התרת נדרים") וביאור המשך דברי רש"י כאן: תיווך דברי הרמב"ם בענין הנדרים (הל' נדרים פי"ג הכ"ג, שם הכ"ד. הל' דעות פ"ג ה"א) וענין הפרת והתרת נדרים בעבודת האדם

(תשמ"זLikutei Sichos vol. 33 – Bein Hametzarim/ Matos (

מקל שקד אני רואה . . השקד הזה . . עד גמר בישולו כ"א יום כמנין ימים שבין י"ז בתמוז . . לתשעה באב (ירמיה א, יא-יב ובפירש"י) – הקשר דבין המצרים ל"מקל שקד" דוקא, והרמזים לבין המצרים בפרטי פרשת מטות

(תנש"אLikutei Sichos vol. 38 - Matos (

פירש"י עה"פ לב, מא ד"ה חוותיהם וד"ה ויקרא אתהן חות יאיר: השייכות ע"פ פנימיות הענינים בין ענין הזכרון ("קראן בשמו לזכרון") ל"כפרים" דוקא