Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Masei

Links to Likutei Sichos Masei 

 Likutei Sichos vol. 2 – Masei/Masesi 
ההוראה ממ"ב המסעות בעבודה – הליכה תמידית ולא להתייאש גם כשנמצאים במדריגה פחותה: הקשר דפ' מטו"מ לבין המצרים

Likutei Sichos vol. 4 - Masei 

כל ה"מסעות", גם בלתי רצויים, הכנה לבוא לארץ החיים: וכן ימי "בין המצרים"

Likutei Sichos vol. 8 - Masei 1 (תש"ל)

פירש"י עה"פ לג, מ וישמע הכנעני מלך ערד גו' – השינוי בין דבר רש"י כאן לפירושו לעיל בפ' חוקת (כא, א)

(תשל"א) Likutei Sichos vol. 8 - Masei 2 

פירש"י סוף פרשתנו (לו, יא) ד"ה מחלה תרצה וגו' – ההכרח ש"כאן מנאן לפי גדולתן .  . ובכל המקרא מנאן לפני חכמתן". איך אפשר לומר ש"שקולות זו כזו" אם יש הבדל בגדולתן וחכמתן: השינוי לגבי פירש"י פינחס (כז,א)

(תשל"ד) Likutei Sichos vol. 13 - Masei 1

והתנחלתם את הארץ בגורל (לג, נד) דברי הגאונים (בתשובות) שהעובר על הגורל כעובר על עשה"ד. ביאור ג' בחי' ירושה מכר ומתנה (גורל) שבתורה

Likutei Sichos vol. 13 - Masei 2  (תשל"ג)

פירש"י לד, ב ד"ה זאת הארץ אשר תפול לכם וג' וד"ה תפול לכם

Likutei Sichos vol. 18 – Matos/Masei (תשל"ה)

החיבור דמטו"מ בעבודה. שייכות הפרשיות פינחס-מסעי לבין המצרים

Likutei Sichos vol. 18 – Masei 1 (תשל"ו)

כאן ישבנו כאן הוקרנו כאן חששת את ראשך (תנחומא ורש"י ריש פרשתנו)

Likutei Sichos vol. 18 - Masei 2 (תשל"z)

איסור יציאה מבבל (רמב"ם הל' מלכים פ"ה הי"ב) וסיום מס' כתובות

Likutei Sichos vol. 18 – Masei/Beinn Hametzarim (תש"n)

העוסק בתורת הבית כאילו עוסק בבנינו (תנחומא צו יד)

Likutei Sichos vol. 23 – Matos/Masei – Menachem Av (תשמ"ג)

ביאור שם "מנחם אב" ושייכותו להפרשיות מטות ומסעי. תורת המגיד (או"ת ר"פ ויגש ועוד) שהתפלה צ"ל על חסרון השכינה כביכול והתיווך למצות תפלה ע"פ נגלה

Likutei Sichos vol. 23 – Masei 1 (תשמ"א)

"מסעי" ולא "חניות"

Likutei Sichos vol. 23 – Masei 2 (תשמ"ג)

קכ"ג פעמים שישראל עונין הללוי'   בהלל סימן להן שנותיו של אהרן" (רמב"ם הל' חנוכה פ"ג הי"ב). גדר עניית הללוי' ושייכותה לאהרן

Likutei Sichos vol. 28 – Matos/Masei (תשמ"ו)

הטעם שניתנה לחצי שבט מנשה נחלה בעבר הירדן אף ש"לא נטלו מעצמן" (ירושלמי בכורים פ"א ה"ח) נתינת ג' ערים ללויים בעבר הירדן (מסעי לה, יד) לשבת שם – ולא בארץ ישראל

Likutei Sichos vol. 28 - Masei (תשד"מ)

כהן גדול מאריך ימיון של אדם (ספרי לה, כח) והשייכות ללשכת כה"ג שהיא של עץ: שקו"ט בדין לשכת העץ ע"פ פסק הרמב"ם "אין בונין בו עץ בולט כלל" (הל' ביהב"ח פ"א ה"ט): ביאור השם "לשכת פרהדרין" (יומא ח, ב) למעליותא

(תשמ"זLikutei Sichos vol. 33 – Bein Hametzarim - Matos ( 

מקל שקד אני רואה . . השקד הזה . . עד גמר בישולו כ"א יום כמנין ימים שבין י"ז בתמוז . . לתשעה באב (ירמיה א, יא-יב ובפירש"י) – הקשר דבין המצרים ל"מקל שקד" דוקא, והרמזים לבין המצרים בפרטי פרשת מטות

(תשמ"חLikutei Sichos vol. 33 – Masei 1 (

פירש"י ל"ד י"ז ד"ה אשר ינחלו לכם – החידוש לפי פירש"י במינוי הנשיאים לנחול את הארץ בשביל בנ"י גדר של נשיא אמיתי

(תשמ"זLikutei Sichos vol. 33 – Masei 2 (

פירש"י לה, כד ד"ה עד מות הכהן הגדול – הצריכותא בב' הטעמים שבפרש"י, החילוק בין פרשת ערי מקלט דפרשתנו ודפ' שופטים ההוראה בענין אהבת ישראל

(תנש"אLikutei Sichos vol. 38 – Masei 1 (

הטעם שרש"י שינה בכמה מקומות בפרשתנו מלשון "גבול" (שבכתוב) ללשון "מיצר": הרמז בזה להזמן ד"בין המצרים" – שיש גובה מכאן ומכאן

(תש"נLikutei Sichos vol. 38 - Masei 2 (

הגולה אינו יוצא מעיר מקלטו לעולם כו' אפילו כל ישראל צריכין לתשועתו כו' ואם יצא התיר עצמו למיתה (רמב"ם הל' רוצח פ"ז ה"ח) – יישוב תמיהת המפרשים דפק"נ דוחה כל התורה כולה, ביאור לשון הרמב"ם (שם פ"ה ה"י) "יצא כו' התיר כמו למיתה ורשות לגואל הדם להרגו כו'"