Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Ki Teitzei

 • Likutei Sichos - Ki Seitzei
 • Likutei Sichos vol. 2 - Ki Teitzei 1
 • "כי תצא למלחמה גו' ונתנו" - היציאה לבד מספיקה, ועי"ז ושבית שביו .. ס"א
 • Likutei Sichos vol. 2 - Ki Teitzei 2
 • הטעם שמברכים על "מעקה" (אף שאין מברכים על מצוות שמשום סכנה) כי "ולא תשים דמים" הוא ענין שני: בעבודה . . ס"ב
 • Likutei Sichos vol. 2 - Ki Teitzei 3
 • ענין מלחמת עמלק בעבודה . . ס"ה
 • Likutei Sichos vol. 2 - Ki Teitzei 4
 • ענינו של ח"י אלול . . ס"ט   
 • Likutei Sichos vol. 2 Hosofos - Ki Seitzei
 • "לא תראה חמור גו' בדרך גו' הקם תקים עמו" בעבודה
 • Likutei Sichos Ki Seitzei vol. 4
 • ביאור שיטת ר' ישמעאל "שבתחלה נאסר להם בשר תאוה, משנכנסו לארץ הותר להם בשר תאוה" ושיטת ר' עקיבא שבתחילה הותר להם בשר נחירה, משנכנסו לארץ נאסר להם בשר נחירה", ושתיהן הובאו בפירש"י על התורה 
 • Likutei Sichos Vol. 9 –Teitzei 1
 • פירש"י כב, ז ד"ה שלח תשלח את האם - שקו"ט בשינוי לשון רש"י ("שאין בה חסרון כיס") לגבי לשון המשנה (חולין קמב, א) וספרי (עה"פ) "שהיא כאיסר", פירש"י שם ח' ד"ה כי תבנה בית חדש, התוכן הפנימי בציווים שנאמרו בלשון "מקור"
 • Likutei Sichos Vol. 9 –Teitzei 2
 • שני ההפכים בענין הגט - כריתות ואחדות (כספר תורה): הטעם שתחילת מס' גיטין היא בדין "המביא גט ממדינת הים", והביאור בזה בפנימיות הענינים ב"הגירושין" שבין הקב"ה וכנס"י  
 • Likutei Sichos vol. 14 – Teitzei 1
 • פירש"י ר"פ - "במלחמת הרשות הכתוב מדבר וכו'" (והחילוקים לגבי שופטים כ, א: שם, י: שם, יט - ובפרש"י שם)
 • Likutei Sichos vol. 14 – Teitzei 2
  • פירש"י ס"פ ד"ה תמחה את זכר עמלק: גדר מחיית זכר עמלק
 • Likutei Sichos vol. 19 – Tetze 1
 • סיום מס' חולין - שכר מצוה בהאי עלמא ליכא
 • Likutei Sichos vol. 19 – Tetze 2
 • עשיית מעקה ב"בית חדש" (דוקא) בעבודת האדם 
 • Likutei Sichos vol. 19 – Tetze 3
 • גדר קידושי כסף וענינים בעבודת האדם
 • Likutei Sichos vol. 19 – Tetze 4
 • זכירת עמלק ושייכותה לזכירה דשבת (תנחומא ז, פדר"א פמ"ד)
 • Likutei Sichos vol. 24 – Teitze 1
 • הספד האריז"ל (על הרמ"ק) עה"פ (כא, כב) וכי יהי' באיש גו' ותלית אותו על עץ והשינוי ממחז"ל (שבת נח, ב) ד' מתו בעטיו של נחש
 • Likutei Sichos vol. 24 – Teitze 2
 • ספרי כב, ח: בית - לרבות היכל (למעקה), אף ד"גגך . . למעוטי בתי כנסיות" (חולין קלו, א) - ע"ד ההלכה ובעבודת האדם 
 • Likutei Sichos vol. 24 – Teitze 3
 • פלוגתת הרמב"ם (הל' כלאים פ"ט ה"ח) והרא"ש (הל' קטנות הל' כלאים ס"ה) אי כלאים דחרישה הוא רק כשאחד טמא ואחד טהור או בכל גוונא. ובפנימיות הענינים
 • Likutei Sichos vol. 24 – Teitze 3
 • כי יהי' ריב גו' והצדיקו את הצדיק גו' (כה, א) - והצדיקו את הצדיק גו' למה לי (בפשוטו של מקרא) 
 • Likutei Sichos vol. 29 – Teitzei 1
 • הטעם שרק כלאי בגדים הותרו במקדש (וציצית) ולא כלאי בהמה וכלאי קרקע: ביאור קס"ד המכילתא (ס"פ משפטים) שבשר בחלב מותר במוקדשין
 • Likutei Sichos vol. 29 – Teitzei 2
 • סיום הל' נדרים להרמב"ם: "כל הנודר כאילו בנה במה ואם עבר ונדר מצוה להשאל על נדרו": הטעם שלא הביא סיום המאמר (נדרים כב, א) ש"המקיימו כאילו הקריב עליה קרבן"
 • Likutei Sichos vol. 29 – Teitzei 3
 • "ביומו תתן שכרו" (כד, טו) - כיצד מאחר הקב"ה שכרם של ישראל עד "למחר" (עוה"ב): גדר השכר דיעודים גשמיים "המחזיקות את ידינו לעשות התורה" (רמב"ם הל' תשובה פ"ט) ע"פ הלכה
 • Likutei Sichos vol. 34 – Teitzei 1
  • ביאור פלוגתת רש"י ור"ת (יבמות ה, ב) אם שעטנז צ"ל "שוע טווי ונוז" ביחד או לאו: שיטת הרמב"ם (הל' כלאים פ"י ה"ב) שמספיק "צד חיבור בעולם" והקשר לשיטתו (מו"נ ח"ג פמ"ט) גבי כלאים דחרישה: פלוגתת רש"י ור"ת ע"ד הדרוש
 • Likutei Sichos vol. 34 – Teitzei 2
 • כי תבא בכרם רעך ואכלת גו' - בפועל הכתוב מדבר (כג, כה. ב"מ פז, ב) ג' שיטות במקור פירוש זה - בבלי (שם). ירושלמי (מעשרות פ"ה ה"ד) ורמב"ם (הל' שכירות רפי"ב) - ג' גדרים באכילת הפועל: דין אכילת פועל בין ישראל לאביהם שבשמים. וכמה אופנים בשכר דיעודים גשמיים שבתורה (רמב"ם הל' תשובה פ"ט): אכילת פועל בעת המלאכה ע"ד החסידות 
 • Likutei Sichos vol. 34 – Teitzei 3
 • לא ישא אדם אשה ודעתו לגרשה (רמב"ם הל' גירושין פ"י הכ"א. איסו"ב פכ"א הכ"ח)  - הכפל והשינויים בב' מקומות ברמב"ם (שם): הנפק"מ בין ב' הסוגיות בש"ס בענין זה - יבמות (לז, ב) וגיטין (צ,א), תוכן הענין ב"נישואין" שבין הקב"ה וכנס"י