Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Shoftim

שקו"ט בדין חנני' בן עוזר שנתנבא מה שלא נאמר לו (סנהדרין פט, א) ומזה שלא שמע (מהרש"א שם). ושיטת אדה"ז בתניא (אגה"ת פ"ד) שהי' חייב מיתה ביד"ש: ביאור אריכות ל' אדה"ז בתניא שם

 • Likutei Sichos Vol. 9 – Shoftim 2
 • פירש"י כ, ח ד"ה הירא ורך הלבב: השייכות דב' הפירושים שהובאו בפירש"י להתשובה והתקיעות דחודש אלול, ע"פ ביאור ל' הרמב"ם הל' תשובה (פ"ג ה"ד) 
 • Likutei Sichos vol. 14 – Shoftim 1
 • פירש"י י"ח, יג ד"ה תמים תהי' גו': פלוגתת הרמב"ם והרמב"ן אם נמנה במנין המצוות 
 • Likutei Sichos vol. 14 – Shoftim 2
 • "אליו תשמעון - כגון אליהו בהר הכרמל" (יבמות צ, ב) סיום מס' זבחים - בגדר הקרבה בבמה ע"י נביא 
 • Likutei Sichos vol. 19 – Shoftim 1
 • התוארים מלך ונשיא - לב ומוח
 • Likutei Sichos vol. 19 – Shoftim 2
 • איסור לשוב למצרים בזמן הזה
 • Likutei Sichos vol. 19 – Shoftim 3
 • נבואת משה ותורת משה ברמב"ם (הל' יסוה"ת פרקים ז-ט)
 • Likutei Sichos vol. 19 – Shoftim 4
 • גדרי עדי בירור ועדי קיום בהלכה וענינם ברוחניות
 • Likutei Sichos vol. 24 – Shoftim 1
 • מינוי מלך אי הוי דבר הגון
 • Likutei Sichos vol. 24 – Shoftim 2
 • למה צריכים ערי מקלט לעת"ל. ביאור ברמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ב: אף בעיר מקלט הוא אומר כו'
 • Likutei Sichos vol. 24 – Shoftim 3
 • כי האדם עץ השדה (כ, יט) - הטעם להשוואת האדם למין הצומח דוקא
 • Likutei Sichos vol. 24 – Shoftim 4
 • פירש"י כ"א, ד"ה וערפו. פלוגתת רש"י והרמב"ם (הל' רוצח פ"ט ה"ב) בנחל איתן. ג' אופנים בגדר כפרת עגלה ערופה - רש"י, מו"נ (ח"ג פ"מ), רמב"ם עה"ת (שם) 
 • Likutei Sichos vol. 29 – Shoftim 1
 • "מכל מה שבראתי איני אוהב אלא את הדין" והמשל מאהבת המלך לבנו הקטן ( דב"ר פ"ה, ז): החידוש בגדר "משפט" (דין) דישראל לגבי דינים דבני נח
 • Likutei Sichos vol. 29 – Shoftim 2
 • הטעם שלא קבע הרמב"ם (בהקדמת סהמ"צ) מספרן של מצוות דרבנן: שקו"ט בגדר "לא תסור" לפי שיטת הרמב"ם
 • Likutei Sichos vol. 29 – Shoftim 3
 •  סנהדרין שפתחו . . ואמרו כולן חייב ה"ז פטור עד שיהיו שם מקצת מזכין שיהפכו בזכותו כו' (רמב"ם הל' סנהדרין רפ"ט) - ג' אופנים בטעם הלכה זו
 • Likutei Sichos vol. 34 – Shoftim 1
 • פירש"י ריש פרשתנו ד"ה שופטים ושוטרים - השינוי בין פרש"י כאן ופירש"י דברים (א, טו) בתפקיד ה"שוטרים": סיאור סוגיית הש"ס (סנהדרין ז, ב) ע"ד "כלי הדיינין": שקו"ט בטעם שמינוי שופטים ומינוי שוטרים נמנו מצוה אחת. "שופטים ושוטרים" בעבודה השם
 • Likutei Sichos vol. 34 – Shoftim 2
 • אין נפשו של אדם קניינו אלא קנין הקב"ה . . אבל ממונו הוא שלו (רדב"ז לרמב"ם הל' סנהדרין ספי"ח) - ההבדל בין נפשו של אדם לממונו ושקו"ט בדין ברכת הנהנין: הרמז בדין (סנהדרין ב, ב) "דבר תורה א' דיני ממונות וא' דינו נפשות בדרישה וחקירה כו'": ביאור בסיפור א' מגדולי החסידים בבסך-הכל של חשבון כתב "אין עוד מלבדו"  
 • Likutei Sichos vol. 34 – Shoftim 3
 • "אף בערי מקלט הוא אומר אם ירחיב . . ולא צוה הקב"ה לתוהו" (רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ב) - החידוש בראי' זו על ענין הגאולה: שקו"ט באופן קיום הבטחות השם וגדר נצחיות מצוות התורה: הצריכותא בג' הראיות ברמב"ם על משיח - בסיפורי התורה, נבואות שבתורה ומצות שבתורה: שייכות הגאולה לערי מקלט בפנימיות הענינים