Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Ki Sovo

 • Likutei Sichos - Ki Savo
 • Likutei Sichos vol. 2 – Ki Tavo 1
 • הוראה מ"ביכורים" בעבודת ה'
 • Likutei Sichos vol. 2 – Ki Tavo 2
 • טעם קריאת התוכחה לפני ר"ה וההפרש בין התוכחה שבפ' תבא והתוכחה שבפ' בחוקותי
 • Likutei Sichos vol. 2 – Ki Tavo 3
 • ההפרש בין "כל דעביד לטב עביד" ל"גם זו לטובה"
 • Likutei Sichos vol. 2 – Ki Tavo 4
 • אלול - הכנה לתשרי, ר"ת שלו - תורה תפלה גמ"ח תשבה וגאולה 
 • Likutei Sichos vol. 2 – Ki Tavo 5
 • בסליחות "לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים"
 • Likutei Sichos vol. 4 - Ki Sovo
 • "והלכת בדרכיו" - הליכה בל"ג ע"י "בדרכיו" "נמנע הנמנעות": ע"י "הדבק בתלמידי חכמים"
 • Likutei Sichos Vol. 9 –Tovo 1
 • פירש"י ריש פרשתנו ד"ה והי' כי תבא: השינוי בל' רש"י לגבי ל' הש"ס (קדיושין לו, ב), הטעם הפנימי שהחיוב דהבאת בכורים הוא לאחרי חלוקת הארץ והשייכות לח"י אלול - יום הולדת הבעש"ט ואדה"ז, ביאור פתגם אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע שבעת לידת אדה"ז התחיל הבשע"ט לומר מזמור מ"ח שבתהילים שבו נאמר "גדול הוי' גו' בעיר אלקינו"
 • Likutei Sichos Vol. 9 –Tovo 2
 • פירש"י כו, יד-יח ד"ה האמרת והאמירך: השייכות בין ב' הפירושים בהאמרת והאמירך (הבדלה והפרשה או תפארת) להעובדה ד"אני לדודי ודודי לי" דחודש אלול: ביאור במזמור לדוד ה' אורי גו' שאומרים בחודש אלול 
 • Likutei Sichos vol. 14 – Tovo 1
 • טעם שקריאת המביא בכורים היא רק אודות הצלת יעקב מבית לבן ויציאת מצרים - ע"פ פשוטו של מקרא ובפנימיות הענין
 • Likutei Sichos vol. 14 – Tovo 2
 • פירש"י ס"פ ד"ה ולא נתן ה' לכם לב לדעת 
 • Likutei Sichos vol. 19 - Tovo 1
 • פירש"י כו, טז ושמרת ועשית אתם
 • Likutei Sichos vol. 19 - Tovo 2
 • והשיבך ה' מצרים באניות וגו' (כח, סח) ובפרש"י עה"פ, בפנימיותו ברכות
 • Likutei Sichos vol. 19 - Tovo /Elul 18
 • גילוי תורת החסידות ושיככותו ל"תבא"
 • Likutei Sichos vol. 24 – Tovo 1
 • פרש"י כו, יח ד"ה כאשר דבר וד"ה ולהיותך. ביאור היתרון בבנ"י לגבי אוה"ע. ל' רש"י (יתרו יט, ה) שבנ"י הם "אוצר חביב . . שהמלכים גונזים אותם
 • Likutei Sichos vol. 24 – Tovo 2
 • חילוק בין בבלי (סוכה נב,ב) וירושלמי (תענית פ"ג סה"ד) אי גלות הוא מהדברים שהקב"ה מתחרט עליהם
 • Likutei Sichos vol. 29 – Tovo 1
  • הבכורים טעונין כלי, הביאם בכלי מתכות חוזר הכלי לבעליו, הביאם בכלי ערבה כו' הרי הבכורים והסלים לכהנים (רמב"ם הל' בכורים פ"ג ה' ז-ח): ד' אופנים בגדר חיוב נתינת הסל לכהנים: הטעם ש"בכורים טעונין כלי" ע"פ פנימיות הענינים
 • Likutei Sichos vol. 29 – Tovo 2
 • דעת הרמב"ם בדין שיעור אבן שנפגמה הפסולה למזבח ולאבני היכל (רמב"ם הל' ביהב"ח פ"א הי"ד-ט"ו) והחילוק בין דין זה ודין אבן שנפגמה אחר שנבנית במזבח (שם הט"ז) 
 • Likutei Sichos vol. 34 – Tovo 1
 • והי' כי תבוא אל הארץ - אין והי' אלא מיד (ספרי ריש פרשתנו): יישוב קושיית המפרשים שאין חיוב בכורים עד לאחרי ירושה וישיבה: ביאור ב' הדיעות (אם חיוב בכורים הוי "מיד" או רק לאחרי כיבוש וחילוק) ע"פ פנימיות הענינים
 • Likutei Sichos vol. 34 – Tovo 2
 • צונו להדמות בו יתעלה כפי היכולת והוא אמרו והלכת בדרכיו (סהמ"צ להרמב"ם מ"ע ח) שקו"ט בדברי הר"א בן הרמב"ם בטעם שאין זה נחשב מהציווים הכוללים שלא נמנו במנין המצוות: ביאור אריכות דברי הרמב"ם בהל' דעות (פ"א) ע"ד ההליכה ב"דרך הישרה" היא מדה בינונית . . והם הדרכים הטובים והישרים . . והלכת בדרכיו . . ולהדמות אליו - הקשר בין "מדה בינונית שבכל דעה" והחיוב "להדמות אליו": השייכות לגדר "הליכה" והביאור ע"ד החסידות
 • Likutei Sichos vol. 34 – Tovo 3
 • פלוגתת רש"י (ע"ז יט, ב) ותוס' (סוטה כב, ב) בהא שאין אדם ראוי להוראה עד ארבעים שנה, "אם היינו משנולד" או "משהתחיל ללמוד": התיווך בין מחז"ל "בן ארבעים לבינה" (אבות ספ"ה) ועד ארבעין שנין לא קאי אינש אדעתי' דרבי' (ע"ז ה, ב): ביאור דברי התוס' (ע"ז שם ד"ה עד ארבעין) דאפ"ל לעמוד על דעת רבו לפני שהיית מ' שנה.