Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Re'eh

 • Likutei Sichos - Reeh
 • Likutei Sichos vol. 2 - Reeh 1
 • סימני בהמות טהורות לא רק סימנים אלא גורמים, ביאור ענין "פרסת פרסה" ו"מעלת גרה" בעבודת האדם. ס"א
 • Likutei Sichos vol. 2 - Reeh 2 - Elul
 • חודש אלול כמשל המלך בשדה, ר"ת לה' ויאמרו לאמר אשירה. ס"ח
 • Likutei Sichos vol. 4 - Reeh
 • ביאור שיטת ר' ישמעאל "שבתחלה נאסר להם בשר תאוה, משנכנסו לארץ הותר להן בשר תאוה". ושיטת ר' עקיבא "שבתחילה הותר להן בשר נחירה, משנכנסו לארץ נאסר להן בשר נחירה", ושתיהן הובאו בפירש"י על התורה
 • Likutei Sichos vol. 9 - Reeh 1
 • פירש"י עה"פ יב, ג ונתצתם את מזבחותם גו': השינויים לגבי פירש"י ואתחנן ז, ה ועוד: הטעם שהביא רש"י ב' דוגמאות ב"לכנות להם שם לגנאי", ולאידך השמיט דוגמא הג' שבש"ס (ע"ז מז, ב) ביאור ג' הדוגמאות שבש"ס והתאמתן לג' מדות דבלעם הרשע (אבות פ"ה מי"ט)
 • Likutei Sichos Vol. 9 -Reah 2
 • שיטת הרמב"ם (הל' ע"ז פ"ד ה"ו) דאנשי עיר הנדחת ש"חזרו ועשו תשובה מוטב", אפילו אחרי התראה ומעשה - ע"פ הלכה וע"פ פנימיות הענינים
 • Likutei Sichos vol. 14 - Reeh 1
 • פירש"י יב, כג ד"ה רק חזק לבלתי אכול הדם
 • Likutei Sichos vol. 14 - Reeh 2
 • פירש"י יג, ח ד"ה ובו תדבקון (והחילוקים לגבי פירש"י עקב י, כ: יא, כב): כמה אופנים בענין הדביקות בהקב"ה
 • Likutei Sichos vl. 19 – Reeh 1
 • ראה גו' ברכה וקללה - והחילוק בין ת"י לתיב"ע 
 • Likutei Sichos vol. 19 – Reeh 2
 • המקום אשר יבחה ה' - מקום המקדש והמזבח ( רמב"ם הל' ביהב"ח רפ"ב) 
 • Likutei Sichos vol. 19 – Reeh 3
 • למה רש"י אינו מבאר זה שלא נמנו בפסוק (יג, ז) גם אמך ואחותך 
 • Likutei Sichos vol. 19 – Reeh 4
 • הענקה לשכיר לדעת הרמב"ם בזמן הזה
 • Likutei Sichos vol. 24 – Reeh 1
 • החילוק בין בחירת הקב"ה במשכן שילה להבחירה בירושלים. ביאור ל' הרמב"ם (הל' ביהב"ח פ"א ה"ג) כיון שנבנה המקדש כו'
 • Likutei Sichos vol. 24 – Reeh 2
 • בארץ מצרים הענקתי לך ושיניתי לך אף אתה הענק לו ושנה לו (ספרי טו, טו). הענקה דיוסף (תורת לוי"צ ע' קכ) - ע"ד ההלכה וההתאמה להענקה ע"ד הסוד
 • Likutei Sichos vol. 29 – Reeh 1
 • המקדש כולו לא הי' במישור אלא במעלה ההר (רמב"ם הל' ביהב"ח רפ"ז) - הנפקותא מזה להלכה: שקו"ט ב"קדושת מקום" דהמקדש: הטעם הפנימי שלא היו מעלות לפני קדש הקדשים
 • Likutei Sichos vol. 29 – Reeh 2
 • פירש"י יב, יז ד"ה לא תוכל - "יכול אבל אינך רשאי": שקו"ט בהדוגמא שהביא רש"י מכיבוש היבוסי יושבי ירושלים רק ע"י הסרת "צלמים שכתבו עליהם את השבועה"
 • Likutei Sichos vol. 29 – Reeh 3
 • פירש"י יד, ג ד"ה לא תאכל כל תועבה: שיטת רש"י בגדר האיסור ד"כל שתעבתי לך" ע"פ פשוטו של מקרא. והטעם שנקט רש"י ב' הדוגמאות דצרם אוזן בכור ובישל בשר בחלב
 • Likutei Sichos vol. 34 – Reeh 1
 • פירות הנלקחות בכסף מעשר שני אינן נפדין בריחוק מקום . . זה חומר בלקוח בכסף מעשר מפירות מעשר עצמן (רמב"ם הל' מע"ש פ"ז ה' א-ב) - הסברת שני הפירושים ברדב"ז שם בטעם דין זה - (א) משום דאשכחן דטפל חמור מן העיקר. (ב) דנחשב כאילו קנאם בירושלים: ג' אופנים בגדר פדיון מע"ש והנפק"מ בטעם דין הנ"ל דלקוח בכסף מע"ש: השייכות המיוחדת דהכלל "מצינו טפל חמור מן העיקר" לתוכן מצות מעשר שני 
 • Likutei Sichos vol. 34 – Reeh 2
 • פירש"י עה"פ טו, ח ד"ה פתוח תפתח - "אפילו כמה פעמים", ולקמן שם י ד"ה נתון תתן לו - "אפילו מאה פעמים": שקו"ט בגדר התנאי בנתינת צדקה שצ"ל בסבר פנים יפות: החילוק בין "כמה פעמים" ו"מאה פעמים" ע"פ פנימיות הענינים
 • Likutei Sichos vol. 34 – Reeh - Elul
 • הוספה במצות צדקה (פרשתנו טו, ז ואילך) בחודש אלול, ע"פ דברי הרמב"ם ( הל' תשובה פ"ג ה"ד) נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה כו' מר"ה ועד יוהכ"פ: ההבדל בין שני הענינים ברמב"ם שם (א) להרבות בצדקה ובמעשים טובים כו'. (ב) לקום בלילה כו' ולהתפלל כו' בדברי תחנונים כו': השייכות דצדקה למשפט דראש השנה