Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Chukas

Links to Likutei Sichos Chukas Chukas

Likutei Sichos vol. 2 - Chukas 
הקשר דמן למשה ענני הכבוד לאהרן ומים למרים, בעבודת האדם, וכולן חזרו בזכות משה

Likutei Sichos vol. 4 - Chukas 

ענין "חוקה" שבתורה ו"פרה אדומה" בעבודה: שלימות הביטול שמעצם הנפש: שלימות בעבודה עם עצמו ועם הזולת והתכללות שתיהן

Likutei Sichos vol. 8 - Chukas 1  (תש"ל)

פירש"י ריש פרשתנו ד"ה זאת חוקת התורה – השינויים בלשון רש"י גבי לשונו בכ"מ (תולדות כו, ה. בשלח טו, כו. אחרי יח, ד) החילוק בין החוק דפרה אדומה לגבי שאר כל החוקים: השייכות בין "חוקין" ו"חקיקה" ע"פ פנימיות הענינים

(תשלא) Likutei Sichos vol. 8 - Chukas 2 

פירש"י סוף פרשתנו ד"ה ויכו אותו – ההכרח ע"פ פשוטו של מקרא שמשה הרג את עוג: השייכות לי"ב תמוז

(תשל"ד) Likutei Sichos vol. 13 - Chukas 1

דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירות הכתוב הן (רמב"ם סוף הל' מקואות) וההוראה בעבודת השם

Likutei Sichos vol. 13 - Chukas 2 (תשל"ג)

פירש"י כא, ט ד"ה נחש נחושת. רפואת בנ"י ע"י נחש הנחושת בפנימיות הענינים

(תשל"ו) Likutei Sichos vol. 18 – Chukas 1  

לך אני מגלה טעם פרה (במדב"ר פי"ט, ו)

Likutei Sichos vol. 18 – Chukas 2 (תשל"ז)

אין מת עצמו טמא ואין בנה של שונמית טמא ( יל"ש רמז תשסא) וסיום מס' נדה (ע, ב) שלשה דברי בורות כו'

Likutei Sichos vol. 18 - Chukas 3 (תש"מ)

סילוק ענני הכבוד כשמת אהרן ( רש"י כא, א) בפשוטו של מקרא

Likutei Sichos vol. 23 - Chukas 1 (תשמ"א)

סיום מס' מגילה: האוחז ס"ת כו', ג' סברות בגדר מטפחת דס"ת

Likutei Sichos vol. 23 - Chukas 2  (תשמ"ג) 

פירש"י על הפסוקים כ, יג-טו: מנ"ל לרש"י כ"ז בפשש"מ. פרש"י שם טז ד"ה ומשם בארה (והשינויים מבדמב"ר פי"ט, כה)

 Likutei Sichos vol. 28 - Chukas 1 (תשמ"ז)

"ותשע פרות נעשו כו' והעשירית יעשה המלך המשיח מהרה יגלה אכי"ר" (רמב"ם הל' פרה אדומה ספ"ג) – גדר שייכות כל הפרות זו לזו לשיטת הרמב"ם (והשינוי לגבי לשון המשנה – פרה פ"ג, מ"ה): ביאור לשון הרמב"ם "מהרי יגלה אכי"ר"

Likutei Sichos vol. 28 - Chukas 2 (תשמ"ה)

פירש"י כא, ז ד"ה ויתפלל משה – מכאן כו' שלא יהא אכזרי מלמחול (ולא מ"ויתפלל אברהם גו'" – וירא כ, יז): ביאור השינויים בלשון הרמב"ם בענין זה בהל' דיעות (פ"ו ה"ו), הל' תשובה (פ"ב ה"י) והל' חובל ומזיק (פ"ה ה"י)

(תשמ"וLikutei Sichos vol. 33 - Chukas 1 (

כל הפרות בטלות ושלך (משה) קיימת (תנחומא ח) – השייכות המיוחדת דטהרת טומאת מת (ע"י פרה אדומה) למשה רבינו

 Likutei Sichos vol. 33 - Chukas 2 (תשמ"ז)

 פירש"י כא, כא ד"ה וישלח ישראל מלאכים: שני הענינים ד"נשיא הדור הוא ככל הדור" ו"הנשיא הוא הכל" והטעם ששינה רש"י מלשון המדרש ש"ראש הדור הוא כל הדור"

(תנש"אLikutei Sichos vol. 38 - Chukas 1 (

ג' האופנים בהצלת טומאת אהל ע"י "צמיד פתיל" (רמב"ם הל' טומאת מת פכ"א ה"א, פכ"ג ה' א-ד) – (א) בכלים שאינם מקבלים טומאה. (ב) כלי חרס המוקף בצמיד פתיל, (ג) אדם שבעלי' וקורה ע"פ הארובה – בעבודת האדם לקונו: החילוק בין כל הכלים שמצילין אם כפאן על פיהם משא"כ כלי חרס שאין אהלי כל חרס מצילין (שם פכ"ג ה"ד): הטעם שדין צמיד פתיל נרמז גבי כלי חרס דוקא

Likutei Sichos vol. 38 - Chukas 2 (תש"נ)

פירש"י עה"פ כא, א ד"ה דרך האתרים – ההבדל בין שני הפירושים ברש"י ("דרך הנגב שהלכו בה המרגלים . . דרך התייר הגדול כו'") ע"פ פשט. ובמלחת עמלק בעבודה רוחנית