Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Korach

Links to Likutei Sichos Korach Korach

Likutei Sichos vol. 2 - Korach 
הקשר דמצוות מתנות כהונה, "כל חלב לה'", לביטול טענת קרח "כי כל העדה כלם קדושים כו'".

Likutei Sichos vol. 4 - Korach 

טעם מחלוקת קורח אחרי חטא המרגלים: במעשה המרגלים נתברר שהמעשה הוא העיקר, ולכן טען קורח "ומדוע תתנשאו": ביאור טעותו – כי המעשה צריך גם מעלת ה"גילוי"

Likutei Sichos vol. 8 - Korach 1  (תש"ל)

ביאור דברי המדרש (במדב"ר פי"ח, ג) דקרח שאל "טלית שכולה תחלת מהו שתהא פטורה מן הציצית כו': בית מלא ספרים .. פטור מן המזוזה", עיקר ענינו של קרח – פילוג ומחלוקת, היפך ענין התורה שענינה "שלום", ג' הענינים בהתנגדות קרח לתורה, המרומזים באותיות שמו ק' ר' ח'

(תשלא) Likutei Sichos vol. 8 - Korach 2 

השייכות דפרשת קרח לג' תמוז – היום שאמר יהושע "שמש בגבעון דום" (יהושע י, יב), ויום שחרור כ"ק אדמו"ר מהריי"ץ נ"ע ממאסרו (בשנת תרפ"ז): כיצד יתכן לקרוא פרשה בתורה בשם רשע: ביאור מחלקותו של קרח על ענין הכהונה

(תשל"ג) Likutei Sichos vol. 13 - Korach 1

פירש"י טז, כב ד"ה אל אלקי הרוחות וד"ה האיש אחד (והשינויים מתנחומא ובמדב"ר עה"פ)

Likutei Sichos vol. 13 - Korach 2 (תשל"ד)

גדר מצות שמירת המקדש לדעת הרמב"ם (הל' ביהב"ח רפ"ח) וטעם השינויים מסהמ"צ שלו (מ"ע כב). החילוק דגדר שמירת מקדש במס' תמיד ומס' מדות

(תש"ם) Likutei Sichos vol. 18 – Korach 1  

הפירושים במחלוקת-קרח ע"ד הפשט וע"ד הסוד והתאמתם         

Likutei Sichos vol. 18 – Korach 2 (תשל"ו)

אלקי הרוחות לכל בשר (טז, כב) – השגחה פרטית ברשעים

Likutei Sichos vol. 18 - Korach 3 (תשל"ו)

עונשי קרח ועדתו – בליעה ושריפה

 Likutei Sichos vol. 18 - Korach 4 (תשל"ט) 

בג' מקומות הכהנים שומרים כו' על חמשה שערי העזרה (ריש מס' מדות)

Likutei Sichos vol. 18 - Korach 5 (תשל"ז) 

מחלוקת קרח ומתנות כהונה – סמיכות הפרשיות

Likutei Sichos vol. 23 - Korach 1 (תשמ"ג)

למה הוצרך האות דפרח מטה אהרן (ע"ד הפשט). פירש"י יז, כג ד"ה ויוצא פרח. ד"ה ציץ וד"ה ויגמל שקדים. דיוק לשון הש"ס

Likutei Sichos vol. 23 - Korach 2  (תשמ"ב) 

פירש"י עה"פ (יח, ח) ואני הנה נתתי לך (והשינויים מהספרי עה"פ). טעם מספר כ"ד מתנות כהונה ע"ד הרמז 

Likutei Sichos vol. 23 - Korach 3 (תשמ"א)

פירש"י יח, יח ד"ה כחזה התנופה וד"ה יהיו לך

 Likutei Sichos vol. 28 - Korach 1 (תשמ"ה)

פירש"י טז, כה ד"ה ויקם משה – והשינוי לגבי לשון התנחומא שם, ודרשת הגמ' (סנה' קי, א)

Likutei Sichos vol. 28 - Korach 2 (תשד"מ)

"שלשה כתרים הם כתר תורה כתר כהונה וכתר מלכות" – השינויים במאמר זה בין הספרי (פרשתנו יח, יט) הש"ס (יומא עב, ב), רמב"ם הל' ת"ת (רפ"ג) והל' ת"ת לאדמו"ר הזקן (רפ"ד): ביאור דברי הרמב"ם בהל' מלכים (פ"א) אודות מלכות דוד

Likutei Sichos vol. 28 – Korach 3 (תשמ"ו)

הטעם שלא נאמר (בפרשתנו) בלויים "אני חלקך ונחלתך" כמו שנאמר (יח, כ) בכהנים: פלוגתת רש"י והרמב"ם (הל' כלי המקדש רפ"ג ורפ"ד) בגדר החילוק בין כהנים ולויים, והחילוק בפירוש הכתובים דפרשתנו, פ' עקב (י, ח-ט) ופ' שופטים (יח, א-ב)

(תשמ"חLikutei Sichos vol. 33 - Korach 1 (

פרש"י טז, טו ד"ה אל תפן אל מנחתם – החידוש בפ' הא' ברש"י (לפי פשוטו) "הקטרת שהם מקריבים לפניך מחר אל תפן אליהם": ההבדל בין לשון המדרש "יש לאלו חלק באותו מנחה" ולשון רש"י (בפי' הב') "חלק בתמידי ציבור": הקשר לג' תמוז – היום שיצא כ"ק אדמו"ר מהריי"צ נ"ע מבית האסורים

 Likutei Sichos vol. 33 - Korach 2 (תשמ"ז)

כן תרימו גם אתם (יח, כח) – "מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית" (קידושין מא, ב) שיטת ר' אשי דהני מילי בתרומה אבל בכל התורה יש שליחות לנכרי (ב"מ ע"א, ב) והקשר לשיטתו בדין שליח עושה שליח דאם מת שליח ראשון (אף אם הבעל קיים) בטלו כולן (גיטין כט, ב) ענין השליחות בעבודת האדם

(תשמ"טLikutei Sichos vol. 33 - Korach 3 (

ולא תשאו עליו חטא בהביאכם את חלבו ממנו ( יח, לב) – החילוק בין דרשת הספרי שאם הפרשתם אותו שלא מן המובחר אתם בנשיאת עון, ודברי הש"ס (יבמות פט, ב) שאסור לתרום מן הרעה על היפה: דעת הרמב"ם (הל' תרומות רפ"ה) שאין תורמין אלא מן היפה". 

(תש"נLikutei Sichos vol. 38 - Korach 1 (

תאנה של תרומה שחורה שנפלה למאה של חולין חציין שחורות וחציין לבנות – ר' יהושוע אומר תאנים שחורות מעלות את הלבנות כו', ר' אליעזר אוסר ור' עקיבא אומר בידוע מה נפלו אין מעלות כו' וכשאינו ידוע כו' מעלות כו' (תרומות פ"ד מ"ח), ביאור סברת פלוגתתם. והמ"ד בירושלמי דפלוגתת ר"י ור"ע היא "כשידע ושכח": השייכות בין מחשבה וידיעה לתרומה ע"ד הרמז ובעבודת האדם 

Likutei Sichos vol. 38 - Korach 2 (תנש"א)

פירש"י סוף פרשתנו ד"ה ולא תשאו עליו חטא וד"ה ולא תמותו. כפל הלשון בכתוב זה (ולא תשאו גו' ואת קדשי בנ"י לא תחללו גו') לפי שיטת רש"י: החילוק בין גדר טבל לתרומה גדולה וטבל לתרומת מעשר ע"פ פשוטו של מקרא