Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 18 – Chukas 3

Video

Older review in english only

Review of the Sicha

Note[1]

  1. 1 בגמרא מבואר שהבאר והעננים נסתלקו כשמתו מרים ואהרן וחזרו שניהם בזכות משה. בהשיחה מבאר אדמו"ר שיטת רש"י: הנה לגבי הבאר מבואר ברש"י שחזר אחר מיתת מרים עד למיתת משה, אמנם לגבי העננים מבואר שנסתלקו לאחר מיתת אהרן אבל לא מצינו ברש"י שחזרו העננים. ובפשטות כמו שהוא עם הבאר כן הוא עם העננים שחזרו. וע"ז מקשה אדמו"ר בהשיחה אם חזרו העננים, למה לא מצינו בפסוק שחזרו. לאחר שנסתלקו כמו שמסופר לגבי הבאר? ועוד קשה כיון שנתבטלו העננים לאחר מיתת אהרן כמבואר ברש"י למה לא מצינו שבנ"י התרעמו על שאין עננים. וע"ז מתרץ אדמו"ר שלשיטת רש"י באמת לא חזרו העננים, ולכן לא מצינו בפסוק שחזרו. והטעם שלא חזרו בזכותו של משה – כי לא היו צריכים להם. והטעם שלא התרעמו בנ"י שלקחו העננים הוא משום שבאמת העננים המוכרחים להם נשארו ובכלל לא נסתלקו במיתתו של אהרן. ולא הי' להם על מה להתרעם. ובפשטות היה אפשר לומר שהטעם שבאמת לא נסתלקו העננים המוכרחים להם במיתתו של אהרן הוא משום שהעננים המוכרחים באמת לא באו בזכותו של אהרן ולכן לא נסתלקו עננים אלו המוכרחים במיתתו של אהרן. אמנם נראה שאדמו"ר נשמר מלומר זה בפירוש בהשיחה, שרק ענני הכבוד באו בזכותו של אהרן ולא ענני המוכרחים. כי למה לנו למעט בזכותו של אהרן, הרי יותר טוב לומר שכל העננים באים בזכותו של אהרן. והשאלה שא"כ למה לא בטלו העננים המוכרחים במיתתו של אהרן, יש לתרץ בכמה אופנים.ואין אדמו"ר נכנס לתרץ זה. בגמרא מפורש שאותם עננים שנסתלקו חזרו. ואף שבפסוק לא מצינו בפירוש שחזרו מ״מ ע״פ דרך הלימוד בגמרא חזרו. ואין אנו יודעים איך חזרו אם ע״י תערומות או מטעם אחר כי בפסוק אינו מסופר כלל מחזרתם ובאמת י״ל שהעננים שנסתלקו וחזרו היו רק ענני הכבוד ולא נצרכו להם ולכן לא נתרעמו. או אולי אפשר לומר שהיו גם עננים המוכרחים ומטעם איזה לא התרעמו או שהתרעמו ואינו מסופר בתורה אבל איך שלא יהיה הרי בסוף חזרו. ובשיחה בא לפרש דעת רש״י שאינו מפורש שס״ל לרש״י שחזרו מסתבר לומר בפשוטו של מקרא שלא חזרו כיון שאינו מסופר בתורה שחזרו וגם אינו מסופר בתורה שהתרעמו א״כ ע״ד הפשט מסתבר שלא חזרו ולא התרעמו וע״ז מחדש השיחה שלמה באמת לא חזר ולא התרעמו משום שהעננים המוכרחים בכלל לא נסתלקו והעננים שאינם מוכרחים חזרו אבל אין אדמו"ר אומר שהטעם שלא בטלו העננים המוכרחים כשמת אהרן הוא משום שהיו צריכים להם, זה אינו כי הרי במרים בטלו אף שהיו צריכים להבאר כמו ששאלתה. והרבי רק מסביר למה באמת בטלו ענני הכבוד ולא העננים המוכרחים הוא מטעם שלא היו צריכים להם.