Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Eikev

 • LIkutei Sichos - Eikev
 • Likutei Sichos vol. 2 - Eikev
 • הקשר דפ' עקב ל"שבעה דנחמתא" - בפסוק "המדבר הגדול והנורא גו'", בעבודה 
 • Likutei Sichos vol. 4 Eikev
 • במן שבמדבר - ב' נסיונות דעניות ועשירות: בעבודה רוחנית 
 • Likutei Sichos vol. 9 - Eikev 1
 • התיווך בין ב' הפירושים ב"והי' עקב תשמעון" - (א) "מצות קלות שאדם דש בעקביו" (רש"י) (ב) עקבתא דמשיחא (אוה"ת על הפסוק): ביאור מעלה העבודה בזמן הגלות, סדר ' פרשיות הראשונות דז' דנחמתא (ואתחנן, עקב, ראה) וההפטרת שלהן 
 • Likutei Sichos vol. 9 - Eikev 2
 • ההבדל בין הפטרת עקב והפטרת ואתחנן ושייכותן לתוכן ב' הפרשיות, ביאור החילוקים שבין פרשה ראשונה דק"ש (שבפ' ואתחנן) ופרשה שני' ( שבפ' עקב)
 • Likutei Sichos vol. 14 - Eikev 1, Av 20
 • "קשה מיתתן של צדיקים לפני הקב"ה כשבירת הללוחות" (רש"י פרשתנו י, ו ועוד): הקשר לבעל ההילולא דכ' אב שנסתלק בהיותו בגלות
 • Likutei Sichos vol. 14 - Eikev 2
 • חיוב אשה בתלמוד תורה (וברכת התורה) ושייכותה לת"ת מחמת עזרתה לבעלה ובנה
 • Likutei Sichos vol. 19 - Eikev 1
 • "מצות קלות . . שמשליכין אותן תחת עקביהן (תנחומא ר"פ) 
 • Likutei Sichos vol. 19 - Eikev 2
 • פירש"י ח, א ד"ה כל המצוה (והשינוי לגבי לשון הגמ' סוטה יג, ב)
 • Likutei Sichos vol. 19 - Eikev 3
 • פסולתך (של לוחות) יהא שלך (נדרים לח, א) ע"ד ההלכה, ביאור בסיום אדמו"ר מהר"ש על מס' ב"ק
 • Likutei Sichos vol. 19 - Eikev 4
 • פירש"י י"ד , יא ד"ה ונתתי מטר ארצכם (והשינויים לגבי פירש"י בחוקותי כו, ד) 
 • Likutei Sichos vol. 19 - Eikev 5
 • מזוזה ושמירתה בהלכה (רמב"ם הל' מזוזה פ"ה ה"ד) 
 • Likutei Sichos vol. 24 – Eikev 1
 • ל' אדה"ז בריש סדר ברכת הנהנין, והשינויים מלשונו בשו"ע (או"ח ר"ס קסז) והרמב"ם (ריש הלכות ברכות)  
 • Likutei Sichos vol. 24 – Eikev 2
 • פרש"י י, לז ד"ה לא ישא פנים וד"ה לא יקח שוחד. חילוק בין פרש"י (פשוטו של מקרא) לאבות (ספ"ד) ופי' הרמב"ם
 • Likutei Sichos vol. 29 – Eikev 1
 • פרש"י ט, יא ד"ה לחות - "לחת כתיב ששתיהן שוות": הטעם שרש"י פי' כן רק כאן ובפ' תשא (לא, יח), ולא בשאר כל המקומות שנכתב חסר: שקו"ט מתי מבאר רש"י השינוי דחסירות ויתרות
 • Likutei Sichos vol. 29 – Eikev 2
 • סיום הל' מזוזה להרמב"ם: חייב אדם להזהר במזוזה תמיד . . כל מי שיש ללו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מוחזק הוא שלא יחטא יש לו מזכירין רבים כו': הטעם שמביא הרמב"ם מאמר זה בהל' מזוזה דוקא והשינויים לגבי ל' הש"ס (מנחות מג, ב)
 • LIkutei Sichos vol. 34 - Eikev 1
 • ואתפוש בשני הלחות גו' (ט, יז) למה הוצרך לתופסם(אוה"ח שם): שקו"ט למה אין דין מזיק או גזל בשבירת הלוחות שהם נכסי ישראל: ענין שבירת הלוחות ע"ד המוסר והחסידות והשייכות לההילולא דכ"ף מנחם אב
 • Likutei Sichos vol. 34 - Eikev 2
 • כי ה' גו' לא ישא פנים ולא יקח שוחד (י, יז) - מהי הקס"ד שהקב"ה יקח שוחד, שקו"ט בדברי המדרש (יל"ש תהלים רמז עתר) "ומהו השוחד שהקב"ה נוטל . . תשובה ומעשים טובים" - איך מותרת לקיחת שוחד זה, ביאור אריכות לשון הרמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ד "מדרכי התשובה להיות השב צועק כו'" והחידוש בכפרה שע"י "שינוי השם"
 • Likutei Sichos vol. 34 = Eikev 3
 • ביאור פלוגתת האמוראים (ברכות ל, ב) מהיכן ילפינן ד"אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש", ר אלעזר . . והיא מרת נפש . . ריב"ל מהכא השתחוו לה' בהדרת קודש . . רנב"י מהכא עבדו את ה' ביראה. ג' גדרים ב"כובד ראש", ויראה, החילוק בזה בין מסקנת הבבלי ומסקנת הירושלמי ודברי היל"ש (תהילים רמז תתנב)