Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Voeschanan

Links to Likutei Sichos Voeschanan ­­ 

Likutei Sichos vol. 2 – Voeschanan 1 
עניני ערי מקלט עיקרם ברוחניות (מדברת בעליונים ורומזת בתחתונים, סיפור עם אדמו"ר (רש"ב) נ"ע ע"ד גיד במוח שנתגלה כו')  "דברי תורה קולטין": כשם שבערי מקלט הי' שלט בצידי הדרכים "מקלט, מקלט" כך צ"ל ברוחניות: שליחות המל"ח: סיפור מילדים שרצו לראות חסיד

Likutei Sichos vol. 4 - Voeschanan 

"קול גדול ולא יסף" – "שלא הי' לו בת קול": התורה חודרת במציאות העולם

(תשכ"ט) Likutei Sichos vol. 9 - Voeschanan 1 

פרש"י עה"פ ו,ז ד"ה ושננתם לבניך – ההכרח ע"פ פשוטו של מקרא ש"לבניך – אלו התלמידים", והטעם שהוזקק רש"י לג' ראיות

(תש"ל) Likutei Sichos vol. 9 - Voeschanan 2 

פירש"י ו,ח ד"ה וקשרתם וד"ה והיו לטוטפות, השינוי בפירש"י כאן (בפי' "טוטפות") לגבי פירושו בפ' בא (יג, טו), ב' הפעולות דמצות תפילין – (א) וראו כל עמי הארץ גו' ויראו ממך (תבא כח, י . ברכות ו, א), (ב) מפני קיום מצות תפילין יתקיים באנשי המלחמה וטרף זרוע אף קדקד (הל' קטנות להרא"ש הל' תפילין סט"ו) – והביאור ע"פ פנימיות הענינים

(תשל"א) 3 Likutei Sichos vol. 9 - Voeschanan

השייכות דהפטרת "נחמו" לפ' ואתחנן מעלת המקדש על המשכן והחילוק בגדר הקדושה במקדש ראשון ומקדש שני

(תשל"ד)  Likutei Sichos vol. 14 - Voeschanan 1

סיום מס' שבת: פוקקין ומודדין וקושרין בשבת. גדר קשר שאינו של קיימא

(תשל"ג)  Likutei Sichos vol. 14 - Voeschanan 2

ההפרש בין מצות ק"ש לתלמוד תורה: ק"ש קשורה בזמן ות"ת חיוב תמידי: סיום הש"ס: אימא ביממא תהוי זבה כו'. תדב"א כל השונה הלכות כו' – הקשר ביניהם

(תשל"ח)  Likutei Sichos vol. 19 - Voeschanan 1

"ושננתם לבניך" – מצות ת"ת ושייכותה ל"קטנים". ביאור משנה אבות פ"ד מ' ט-כ

(תש"מ)  Likutei Sichos vol. 19 - Voeschanan 2

החילוק בדין קדימה של יד לשל ראש בין הש"ס (מנחות לו, א), ומכילתא (בא יג, ט) וספרי פרשתנו ו, ח

(תשל"ז)  Likutei Sichos vol. 19 - Voeschanan 3

גדרי "שכנות" (בר מצרא) בעולם שנה ונפש וסיום מס' סוכה

(תשל"u)  Likutei Sichos vol. 19 - Shabbos Nacham 

סיום מס' מכות - שיטות רע"ק (שהי' "משחק") ושר תנאים (שהיו "בוכין") ע"ד ההלכה   

(תשמ"ב) Likutei Sichos vol. 24 - Voeschanan 1

פלוגתת הספרי ומד"ר (ריש פרשתנו) אם ב' הפי' ב"ואתחנן" – (א) לשון (מתנת) חנם (ב) א מי' לשונות של תפלה - הם ב' דעות או דיעה אחת

(תשמ"ג)  Likutei Sichos vol. 24 - Voeschanan 2

פירש"י ד, לה ד"ה אתה הראתה. החילוק בין פירש"י ופי' הרמב"ם (הל' יסוה"ת פ"א ה"ד) בכתוב זה

(תשמ"ו) 1  Likutei Sichos vol. 29 - Voeschanan

וידעת היום גו' כי ה' הוא האלקים (ד, לט) – החידוש בכל א' מג' הפרטים שבכתוב: (א) בשמים ממעל (ב) ועל הארץ מתחת (ג) אין עוד "אפילו בחללו של עולם" (דב"ר פ"ב, כ"ח): וההוראה בעבודת האדם

(תשמ"ה) 2Likutei Sichos vol. 29 - Voeschanan 

תלמיד שגלה לעיר מקלט מגלין רבו עמו לפי ש"חיי בעלי חכמה ומבקשי' בלא ת"ת כמיתה חשובין" (רמב"ם הל' רוצח רפ"ז) – ע"ד ההלכה ובעבודת האדם

(תשד"מ) Likutei Sichos vol. 29 Voeschanan 3 - 

פירש"י סוף פרשתנו "ולמחר לעולם הבא ליטול שכרם": ב' גדרים בשכר – "ליטול שכרם" ו"לקבל שכרם" – ע"ד הפשט וע"פ פנימיות הענינים

(תשמ"זLikutei Sichos vol. 34 – Voeschanan 1 ( 

כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו (אבות פ"ג מ"ח) – שקו"ט איך הותר לר' זירא להתענות "דלשתכח גמרא בבלאה מיני'" (ב"מ פח, א) השיטות השונות באיסור שכחה דברי תורה, והטעם שצריכים לימוד מיוחד דשוכח מחמת אונסו אינו עובר בלאו (מנחות צט, ב)

(תשמ"חLikutei Sichos vol. 34 – Voeschanan 2 (

פלוגתת רש"י (פרשתנו ז, ו) והרמב"ם (ספהמ"צ מ"ע ג) בפירוש דברי הסיפרי (שם) "איני יודע באיזה צד אוהבים את הקב"ה .  . שמתוך כך אתה מכיר את הקב"ה ומדבק בדרכיו": החילוק בין דברי הרמב"ם בסהמ"צ (שם) ובס' היד (הל' יסוה"ת רפ"ב) בגדר אהבת השם: ביאור דברי הרמב"ם בספר היד שם, דכייל מצות אהבה ויראה יחד