Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Devarim

Links to Likutei Sichos Devarim 

Likutei Sichos vol. 2 – Devarim 1 
פתגם ר' לוי יצחק מבארדיטשוב שבשבת חזון מראים לכ"א את ביהמ"ק: הקשר לענין הכניסה לארץ שהיא ירידה לכאורה לגבי דור המדבר ומ"מ יא עליה. ס"א

Likutei Sichos vol. 2 – Devarim 2 

עצבות דבין המצרים אסורה בשבת: הביאור בפנימיות. ס"ב

Likutei Sichos vol. 2 – Devarim 3 

הטעם שבברית בין הבתרים, תוקף אהבה עצמית, נאמר לאברהם ע"ד ד' הגלויות: בזמן החורבן כרובים מעורים כו': משל לגלות מהשפעת הרב לתלמיד: ההוראה. ס"ג

Likutei Sichos vol. 4 - Devarim 

משנה תורה משה אמרו "מפי עצמו" הכנה לכניסה לארץ: הקשר לשבת חזון  

(תש"ל) Likutei Sichos vol. 9 - Devarim 1 

פירש"י ס"פ ד"ה לפני אחיכם – השינויים בל' רש"י כאן לגבי פירושו לעיל בפ' מטות (לב, יז) שני האופנים בואפן הליכת בני גד ובני ראובן. "לפני בנ"י, וע"פ פנימיות הענינים

(תש"ל) Likutei Sichos vol. 9 - Devarim 2 

שני סוגי התוכחה שבריש פרשתנו והדמיון לשני הענינים שבתוכחה "כשלג" ו"כצמר" השייכות דסיום ההפטרה – "ציון במשפט תפדה גו'" לסיום הפרשה אודות כניסת ישראל לארץ

(תשל"א) Likutei Sichos vol. 9 - Devarim – Shabbos Chazon

ביאור בבפתגם הרה"צ רלוי"צ מבארדיטשוב דבשבת חזון "מראים לכאו"א המקדש דלעתיד מרחוק" (והמשל מאב שתפר לבנו בגד יקר כו'), ביאור מעלת ביהמ"ק הג' שיהי' בנין נצחי והשייכות למספר שלישי דוקא: הקשר להתחלת ספר דברים. "משנה תורה"

(תשל"ג)  Likutei Sichos vol. 14 - Devarim 1

פירש"י ר"פ ד"ה ודי זהב (ופירש"י תשא לב, לא)

(תשל"ד)  Likutei Sichos vol. 14 - Devarim 2

הטעם (ע"פ פשש"מ) שהפסיק הכתוב באמצע סיפור המרגלים (א, כב ואילך) לספר ע"ד הגזירה על משה רבינו שלא יכנס לארץ (א, לה ואילך)

(תשל"ה)  Likutei Sichos vol. 19 - Devarim 1

תוכחת משה אחד עשר יום מחורב גו' (א, ב), ביאור שקו"ט דריב"ז עם הצדוקי (מנחות סה, א) "משה רבנו אוהב ישראל הי' כו'"

(תשל"ז)  Likutei Sichos vol. 19 - Devarim 2

משנה תורה משה מפי עצמו אמרה (מגילה לא, כ)

(תשל"ט)  Likutei Sichos vol. 19 - Devarim 3

פירש"י א, יא ד"ה יוסף עליכם ככם אלף פעמים

(תשל"ו)  Likutei Sichos vol. 19 - Devarim 4

ה' גו' יוסף עליכם ככם אלף פעמים (א, יא) – ברכת משה בקצבה ושל הקב"ה בלי קצבה

(תש"מ)  Likutei Sichos vol. 19 - Devarim 5

בליעת בשולי עכו"ם וסיום מס' ע"ז

(תשמ"ב) Likutei Sichos vol. 24 - Devarim 1

הי' היום (שכתבו התורה יונית) קשה לישראל כיום שנעשה העגל (מס' סופרים פ"א ה"ז), אותו יום (שהי' הלל כפוף לפני שמאי) הי' קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל (שבת יז, א)

(תשמ"א)  Likutei Sichos vol. 24 - Devarim 2

פירש"י א, ו ד"ה רב לכם שבת (והשינויים מספרי עה"פ)

(תשמ"ג)  Likutei Sichos vol. 24 - Devarim 3

חבל ארגוב – פלטין (ג, ד וברש"י) ביאור פלוגתת ת"ק ואבא שאול (מנחות פ"ח מ"ג) אם רגב בעבר הירדן הוי "שני" לתקוע לשמן

(תשמ"ו)  Likutei Sichos vol. 29 - Devarim

"לא היתה קרי' אשר שגבה ממנו" (ב, לד) – ביאור בפירוש בעל סדר הדורות ד"קרי' הוא ע"ש שיש בה בני אדם", וכן גבי ערי מקלט נאמר (מסעי לה, יא) "והקריתם לכם ערים" – "כי הערים תעשו אותם קרי'", "במקום אוכלוסין" (רמב"ם הל' רוצח פ"ח)

(תשד"מ) Likutei Sichos vol. 29 - Devarim - Shabas Chazon

עלה ארי' כו' והחריב אריאל כו' על מנת שיבא ארי' כו' ויבנה אריאל" (יל"ש ריש ירמי') – איך נחרב הבית, היפך הציווי "לא תעשון כן גו'" שקו"ט בענין "מחשבי קיצין" והשייכות לשבת חזון

(תשמ"ה) Likutei Sichos vol. 29 - Shabas Chazan

פתגם הרלוי"צ מבארדיטשוב שבשבת חזון מראין לכאו"א המקדש דלע"ל מרחוק ומשלו מבגד יפה שאב תפר לבנו כו'. הטעם שהמשיל את ביהמ"ק ל"בגד" ולא ל"בית", השייכות דגדר "בגד" לביהמ"ק הג'

(תשמ"זLikutei Sichos vol. 34 – Devarim 1 ( 

פירש"י עה"פ א, ח ד"ה ראה נתתי וד"ה בואו ורשו

(תשמ"חLikutei Sichos vol. 34 – Devarim 2 (

פירש"י א, יג ד"ה נבונים – השינויים בפירש"י לגבי פירושו בפ' תשא (לא, ג) שקו"ט בפרטי המשל מ"שולחני עשיר .. שולחני תגר כו': ביאור פסק הרמב"ם (הל' סנהדרין רפ"ב) דסנהדרין צ"ל "חכמים ונבונים", אף ש"נבונים לא אשכח", (עירובין ק, ב), ביאור לשון רש"י "זו היא ששאל אריוס את ר' יוסי – ע"ד הרמז והסוד, והשייכות לשבת חזון        

(תשמ"טLikutei Sichos vol. 34 – Devarim 3 (

פירש"י א, כז ד"ה בשנאת אותנו וד"ה בשנאת . . הוציאנו גו' – החידוש בתלונה המסופרת בפרשתנו לגבי המסובר בפ' שלח. הרמז בלשון רש"י "והוא הי' אוהב אתכם ענינה של שבת חזון