Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Sukkos/Shmini Atzeres/Simchas Torah/ Beracha

 • Index Likutei Sichos - Sukkos/Shmini Atzeres/Simchas Torah/Vezos Habracha
 • Likutei Sichos vol. 2 - Sukkos
 • טעם שנקרא היו"ט ע"ש הסוכה ולא הד"מ ס"א
 • "ושאבתם גו' ממעיני הישועה": מעלת המעיין קשור למקור ס"ה
 • פירוש "מי שלא ראה שמחת ביה"ש לא ראה שמחה מימיו" ס"ח
 • הקשר דסוכות עם ר"ה, יוכ"פ וז' הימים שבינתיים סט"ז
 • ההפרש בין ניסוך היין שהוא חובת הזבח וניסוך המים שהוא חובת היום סי"ח
 • פירוש סיפור הגמ' (סוכה מח, ב) "ורגמוהו כל העם באתרוגיהם" סכ"ו
 • ושמחת בחגיך, שיורגש בבשר הלב הגשמי סל"ב
 • Likutei Sichos vol. 2 - Shmini Atzeres/Simchas Torah
 • "קשה עלי פרידתכם". ס"א
 • ענין הריקודים ברגלים. ס"ג
 • סיום התורה - "לעיני כל ישראל". ס"ד
 • הקשר דלעיני כל ישראל ופ' ברכה להתחלת התורה בראשית ברא, ולשמח"ת.  ס"ח
 • Likutei Sichos vol. 4 - Hosofos Simchas Beis Hashoeivah
 • מעלת "פרחי כהונה"
 • Likutei Sichos vol. 4 - Chag Hasukkos
 • ד' מינים כנגד ד' סוגים דישראל: מעלת הלולב - תורה
 • Likutei Sichos vol. 4 - Simchas Torah
 • קשר הפסוק "תורה ציווה לנו משה" לקטן דוקא: שמחה ברקוד ברגלים והס"ת מכוסה במעיל - עצם התורה שלמעלה מהשגה
 • Likutei Sichos Vol. 9 – Vezos Habracha 1
 • ג' הענינים דסוכות, שמע"צ ושמח"ת - ג' בחינות ב"מקיף", וג' דרגות באחדות-ישראל ורמיזהין בפ' ברכה
 • Likutei Sichos Vol. 9 – Vezos Habracha 2
 • השייכות בין תוכן פרשת ברכה ל"ענין המועד" דשמע"צ: הטעם ש"לעיני כל ישראל", דקאי על שבירת הלוחות (פירש"י סוף פרשתנו) נחשבת בין המעלות של משה רבינו ובזה הוא סיום כל התורה כולה
 • Likutei Sichos vol. 14 – Bracha 1 - Simchas Torah
 • טעם קביעת שמח"ת ("גמרה של תורה") ביו"ט אחרון של חג ולא בחה"ש ע"פ נגלה  וע"פ פנימיות
 • Likutei Sichos vol. 14 – Bracha 2
 • הקשר ד"ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם גו'" (לג, ה) לשמחת תורה - שמחה שלמעלה מהתחלקות
 • Likutei Sichos vol. 19 – Chag Hasukkos 1
 • דין סוכה שאולה  (סוכה כז, ב) וגדר "שלו" בסוכה ולוב - ע"ד ההלכה ובפנימיות הענינים
 • Likutei Sichos vol. 19 – Chag Hasukkos 2
 • בשכר שלשה ראשון זכו לשלשה ראשון כו' בנין ביהמ"ק כו' (פסחים ה,א): חילוק בין האחדות דסוכה להד' מינים
 • Likutei Sichos vol. 19 – Chag Hasukkos 3
 • קטנים במצות הקהל - ביאור דברי הגמ' חגיגה (ג סע"א), קדושין (לד, ב) 
 • Likutei Sichos vol. 19 – Bracha – Simchas Torah
 • ברכת שהחיינו דשמח"ת על התורה (ס' השיחות תש"ה ע' 55), וביאור נוסח הברכה
 • Likutei Sichos vol. 19 – Simchas Torah
 • שערי אורה שערי ברכה שערי הצלחה (ס' השיחות תש"ה ע' 59)
 • Likutei Sichos vol. 24 – Chag Hasukkos
 • ב' הדיעות (ע"פ תענית ג, א) אם שאיבת (וניסוך) המים קודמת לנטילת לולב או לא - בעבודה רוחנית
 • Likutei Sichos vol. 24 – Beracha
 • ויבכו בנ"י את משה - הזכרים, אבל באהרן כו' כל בית ישראל (פירש"י לד, ח) הטעם להדגשת מעלת אהרן בעת הסתלקות משה
 • Likutei Sichos vol. 29 – Chag Hasukkos
 • גדר חיוב שינה בסוכה וכמה אופנים בפטור דמצטער: שקו"ט במחז"ל (סוכה נג, א) "דהוי מנמני אכתפי דהדדי" ולא בסוכה (תשב"ץ ח"א ס"ב), פתגמו של אדמו"ר האמצעי "איך אפשר לישון במקיפים דבינה" הותאמתו עם חיוב שינה בסוכה ע"פ הלכה
 • Likutei Sichos vol. 29 – Hoshano Rabo
 • הטעם שעשו חיזוק למצות ערבה (שיום ערבה לא יחול בש"ק), ולא למצוות דאורייתא: שקו"ט אם מצות ערבה שייעת לערבה שבלולב: מעלת ה"ערבה" ע"פ פי' המדרש (ויק"ר פ"ל, יב) דקאי על ישראל שאין בהם לא תורה ולא מע"ט - "פשיטות" שבאנשים פשוטים דוקא 
 • Likutei Sichos vol. 29 – Bracha - Simchas Torah
 • פירש"י לג, ד"ה מורשה קהלת יעקב - "אחזנוה ולא נעזבנה" והשייכות לשמח"ת: הטעם שנקבעו ג' רגלים על מצב תבואת השדה: ביאור מעלת בעלי תשובה על צדיקים "מפני שהם כובשים את יצרם יותר מהם" (רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ד)
 • Likutei Sichos vol. 34 – Chag Hasukkos
 • אריכות ל' הרמב"ם (הל' חגיגה פ"ג ה"א, שם ה"ו) בכוונת מצות הקהל - לזרז את ישראל במצות וחיזוק דת האמת כו' . . "הנצחיות" דמצות הקהל גם בזמן הזה 
 • Likutei Sichos vol. 34 – Bracha
 • פירש"י סוף פרשתנו ד"ה לעיני כל ישראל - כיצד מתאים הענין דשבירת הלוחות בסיפור שבחו של משה: הטעם שסיום התרוה הוא בשבירת הלוחות - מעלת ישראל על התורה, והשייכות לשמחת תורה