Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Aseres Yemei Teshuvah and Yom Kipur

 • Likutei Sichos - 10 days of Teshuvah and Yom Kipur
 • Likutei Sichos vol. 2 hosofos - Aseres Yemei Teshuvah
 • "אכל בי עשרה שכינתא שריא" בפרט בעשי"ת
 • Likutei Sichos vol. 4 Yom Kipur
 • מח' רבי ורבנן אי "יוהכ"פ אין מכפר אלא על השבים" או "בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יוהכ"פ מכפר": ג' מדרגות בקשר ישראל וקב"ה: ע"י קיום מצוות, ע"י תשובה, התקשרות עצמית
 • Likutei Sichos vol. 14 – Hazinu 1 - Shabbos Tshuvah
 • "לפי שהי' משה קרוב לשמים לפיכך אמר האזינו השמים כו'" (ספרי ר"פ) - והשייכות להעילוי שבהתשובה ד"שבת תשובה"
 • Likutei Sichos vol. 24 – Hazinu – Shabbos Teshuvah
 • האזינו - תוכחה (רמב"ם הל' תפלה פי"ג ה"ה) ושירה! גדר שירת האזינו לדעת הרמב"ם (הל' תמידין ומוספין פ"ו ה"ט), וביאור חלוקת שירת האזינו לפרקים הזי"ו ל"ך לדעת הרמב"ם (הל' תפלה שם). שייכות השירה לשבת (ת)שובה
 • Likutei Sichos vol. 24 – Yom Hakipurim
 • סיום מס' יומא דירושלמי. ביאור פלוגתת ריב"ב ורע"ק (שם) אם צריך לפרט את החטא. פלוגתת הבבלי וירושלמי (ע"פ כס"מ הל' תשובה פ"ב ה"ג) אי הלכה כרע"ק
 • Likutei Sichos vol. 29 – Rosh Hashanah - Tishrei 6
 • כמה הלכתא גברוותא איכא למשמע מהני קראי דחנה (ש"א א, ג ואילך - הפטרת יום א' דר"ה) כו' מכאן למתפלל כו' (ברכות לא, סע"א): העילוי המיוחד שבתפלת חנה (לגבי שאר תפלות צדיקים שנזכרו בקרא) והשייכות לר"ה
 • Likutei Sichos vol. 29 - Yom Hakipurim
 • ההבדל בין תשובת ימי התשובה (שבין ר"ה ליוהכ"פ) ותשובת ר"ה ויוהכ"פ: ביאור דעת הרמב"ם בגדר חיוב תשובה דיוהכ"פ (הל' תשובה פ"ג ה"ז)
 • Likutei Sichos vol. 34 – Aseres Yemei Teshuvah
 • בעשי"ת התשובה "יפה ביותר ומתקבלת היא מיד שנאמר דרשו ה' בהמצאו" (רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ו), ביאור פרטי הלשונות והכפל לשון בכתוב "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב": הרמז בתחלת פרשת האזינו: התיווך בין פירוש הספרי "שהי' משה קרוב לשמים . . רחוק מן הארץ" ופירוש אדמו"ר הזקן לקו"ת (האזינו עד, ב) דשמים וארץ הם תורה ומצוות