Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Yud Tes Kislev

 • Index Liktei Sichos - Yud Tes Kislev
 • Likutei Sichos vol. 1 - Vayishlach, Kislev 19
 • הקשר בין הפי' הפשוט ב"עם לבן גרתי" עם הדרוש "ותרי"ג מצות שמרתי": מצד יעקב הי' עשו מוכן אל הגאולה: הוראה בעבודה והקשר עם י"ט כסלו. ס"א
 • במדרש - "וחמור זה מלך המשיח",ביאור השייכות דמשיח לענין "עני ורוכב על החמור": חמור דאברהם דמשה ודמשיח, בירור החומריות  ס"ז
 • פירוש אדה"ז בפסוק "ויאמר לו איכה" שאמר להשר בהיותו במאסרו וההוראה מזה סי"ג
 • כסלו חודש השלישי - זמן גילוי פנימיות התורה בחודש סיון זמן מ"ת סט"ז
 • Likutei Sichos vol. 3 - 19 Kislev
 • "י"ט כסלו איז דער ברית" (של חסיד) ס"א
 • הסיפור דקול ילד בוכה וההוראה ממנו 801
 • Likutei Sichos vol. 5 - 19 Kislev
 • ביאור פתגם אדה"ז (לקו"ד ח"א ע' 38) "זה היום יוקבע למועד תמידי": מעלת ה"תמידיות" שבחג הפסח לגבי שאר מועדים, ודוגמתה בי"ט כסללו 
 • Likutei Sichos vol. 10 – Vayishlach – 19 Kislev
 • וישלח יעקב מלאכים - מלאכים ממש (רש"י)
 • Likutei Sichos vol. 15 - Vayishlach 2 (Kislev 19)
 • תיווך ב' פירושים (אגדת בראשית פמ"ה וכן בפרש"י) בפסוק "כי במקלי גו'" (לב, יא): ביאור באגה"ק (סי' ב) ד"ה קטונתי אודות מדת השפלות דעקב
 • Likutei Sichos vol. 15 - Vayishlach 3 (Kislev 19)
 • ב' פירושים ב"ויותר יעקב לבדו" (לב, כח): "נשתייר על פכין קטנים" (חולין צא, א) או "מה הקב"ה כתוב בו ונשגב ה' לבדו אף יעקב כו'" (ב"ר פע"ז א): יפוצו מעינותיך חוצה - באורייתא, ישראל ועולם
 • Likutei Sichos vol. 20 – Vayishlach - Kislev 19
 • קטונתי גו' שמא נתלכלתי בחטא (פירש"י לב, יא) ואגה"ק ס"ב
 • Likutei Sichos vol. 20 – Kislev 19 1
 • ביאור שיחת אדמו"ר מוהריי"ץ (תש"ה ע' 80) - המשל דגחלים ומרגליות
 • Likutei Sichos vol. 20 – Kislev 19 2
 • קשר גאולת אדה"ז ליום השלישי ולהדפסת התניא - תושב"כ של תורת החסידות 
 • Likutei Sichos vol. 25 – Kislev 19
 • ביאור באגרת אדה"ז שע"י גאולתו נתקדש שם שמים "בעיני כל השרים וכל העמים" והשייכות להגאולה די"ט כסלו
 • Likutei Sichos vol. 25 - Vayeishev / Kislev 19
 • ההשוואה בין מאסרו (וגאולתו) של אדה"ז למאסרו של יוסף הצדיק ע"פ מאמר המדרש (ב"ר פפ"ו, ב) "ויוסף הורד מצרימה - כבשון . . שלט בהון": ביאור שני החידושים בשער היחוד והאמונה - התהוות בכל רגע וצמצום אינו כפשוטו
 • Likutei Sichos vol. 30 – KIslev 19
 • ביאור הסיפור ע"ד רבינו הזקן במאסר, שהקטרוג עליו הי' על שאומר דברי חסידות הרבה ובגילוי (וההבדל בין סיפור זה לסיפור דומה בימי המגיד): ביאור דברי האריז"ל ש"מצוה לגלות זאת החכמה" (הובא באגה"ק סכ"ו), אף שמצינו בחז"ל כמה תנאים והגבלות באופן גילוי חכמה זו (חגיגה יא, ב ואילך, רמב"ם הל' יסוה"ת ספ"ב. פ"ד הי"א ואילך)