Enjoying this page?

595 - תקצה מי שאינו בקי בתקיעות ולא בתפלה ובו ב' סעיפים

תקצה מי שאינו בקי בתקיעות ולא בתפלה ובו ב' סעיפים:

א מי שאינו בקי בסדר תפלת מוסף, וגם אינו יודע לתקוע, או שאין לו שופר.

ולפניו שתי עיירות, באחת יודעין לתקוע, אבל אין בקיאין בתפלת מוסף, ובאחת בקיאין בתפלת מוסף, אבל אין להם שופר, או שאין יודעין לתקוע.

ילך למקום התקיעות.

אפילו אם של תקיעות הוא בספק לו, ושל מוסף בוודאי.

מפני שהתקיעות הן מן התורה, ותפלת מוסף מדברי סופרים.

וספק של תורה, קודם לוודאי דברי סופרים:

 

ב ואם יכול לילך למקום המתפללין, ויש שהות ביום שישמע אחר כך התקיעות במקום שתוקעין.

כגון שהוא בתוך התחום, או שיכול לשלוח נכרי אחר השופר להביאו לכאן, אפילו מחוץ לתחום.

יקיים שתי המצות.

שכל היום כשר לתקיעת שופר.

אבל לא ילך תחילה למקום שתוקעין, ואחר כך למקום שמתפללין.

לפי שתפלת מוסף זמנה קצר מזמן תקיעת שופר.

שהרי לכתחלה אין לאחרה, יותר משבע שעות.

כמ"ש בסי' רפ"ו: