Enjoying this page?

594 - תקצד יחיד שלא התפלל אין חבירו מוציאו ובו סעיף אחד

 

תקצד יחיד שלא התפלל אין חבירו מוציאו ובו סעיף אחד:

א אע"פ שבט' ברכות של מוסף ראש השנה אף הבקי יוצא בתפלת הש"ץ, כמ"ש בסי' תקצ"א.

מכל מקום, אם אין שם תשעה שעונין אמן אחר ברכותיו, אין אדם יוצא בתפלתו.

אפילו מי שאינו בקי, ואינו יודע להתפלל בעצמו.

ואפילו אם הוא בענין שאין צריך לענות אמן אחר ברכותיו.

כגון שעדיין לא התפלל תפלת מוסף בלחש, ונמצא שהוא צריך להתפלל בשביל עצמו בלחש, אלא שהוא מתפלל בקול כדי להוציא גם את שאינו בקי, ונמצא דאף אם לא יענו אמן אחר ברכותיו, אין כאן חשש ברכה לבטלה.

אעפ"כ אם אין תשעה שעונין אמן, אין תפלתו נקראת תפילת הציבור.

ואין אדם יוצא ידי חובתו בשמיעה, אלא אם כן שומע תפלת הציבור.

לפי שכך היתה התקנה בתחילה, כשתקנו תפלת הציבור, שיחזיר הש"ץ את התפלה בקול רם, כדי להוציא מי שאינו בקי.

ואם אינו מתפלל תפילת הציבור, אינו יכול להוציא אחרים בתפלתו.

שהתפלה אינה כשאר ברכות, שאדם יוצא ידי חובתו בשמיעה ועניית אמן.

אבל בתפלה, צריך כל אחד ואחד לבקש רחמים, ואין נכון לבקש על ידי שליח, אלא אם כן הוא שליח ציבור.

אבל בתקיעות יכול אדם לצאת בשמיעה, אפילו הוא יודע לתקוע בעצמו.

ואפילו אם אין שם ציבור שישמעו עמו: