Enjoying this page?

583 - תקפג דברים שנוהגים לאכול בראש השנה ובו [ח]' סעיפים

תקפג דברים שנוהגים לאכול בראש השנה ובו [ח]' סעיפים:

א יהא אדם רגיל לאכול בראש השנה: כרתי. סילקא, דהיינו תרדין. תמרי. קרא. רוביא, דהיינו תלתן.

והוא הדין מה שנקרא בלשונות אחרים לשון רבוי, יאכלו כל אנשי מדינה ומדינה כלשונם.

וכשאוכל רוביא וכיוצא בו - יאמר: "יהי רצון מלפניך שירבו זכיותינו".

[הערה]

וכשיאכל "כרתי" יאמר: "יהי רצון מלפניך שיכרתו שונאינו".

וכשיאכל "סילקא" יאמר: "יהי רצון מלפניך שיסתלקו אויבינו".

וכשיאכל, "תמרי" יאמר: "יהי רצון מלפניך שיתמו שונאינו".

וכשיאכל קרא, יאמר: "יהי רצון מלפניך שיקרע גזר דיננו, ויקראו לפניך זכיותינו".

ויש נוהגים, לאכול תפוח מתוק מטובל בדבש, ואומרים: "תתחדש עלינו שנה מתוקה".

ויברך על התפוח, ולא על הדבש. לפי שהדבש הוא טפל לתפוח:

 

ב ויש אוכלים דגים. לפרות ולרבות כדגים.

ואין מבשלים בחומץ:

 

ג כל המינים שצריך לברך כשאוכלם בתוך הסעודה, כגון תפוחים ותמרים, יאמר הבקשה אחר התחלת האכילה.

מפני שאסור להפסיק בין הברכה לאכילה:

 

ד ויש נוהגים לטבל פרוסת המוציא בדבש.

ויש אוכלין רמונים ואומרים: "נרבה זכיות כרמון".

ונוהגין לאכול בשר שמן ולשתות דבש וכל מיני מתיקה.

כדי שתהא השנה הזאת, מתוקה ושמינה.

וכן כתוב בעזרא: (נחמיה ח, י) "אכלו משמנים ושתו ממתקים":

 

ה יש לאכול ראש איל, זכר לאילו של יצחק.

ואם אין ראש איל - יאכל ראש כבש.

ואם אין ראש כבש - יאכל ראש אחר.

לומר: נהיה לראש ולא לזנב:

 

ו יש מדקדקים שלא לאכול אגוזים ולוזים. (פירוש אגוזים קטנים)

מפני שהם מרבים כיחה וניעה, ומבטלים התפלה:

 

ז ונוהגים לילך אל הנהר שיש בו דגים חיים - לסימן שלא תשלוט בנו עין הרע. ונפרה ונרבה כדגים.

ואומרים שם פסוק: "ישוב ירחמנו וגו' ותשלי וגו'".

וטוב שיהיה מחוץ לעיר.

ויש לילך ביום ראשון של ראש השנה אחר מנחה, קודם שקיעת החמה, ולומר פסוק: "מי אל כמוך וגו':

 

ח ונוהגין שלא לישן ביום ראש השנה. כדי שלא יישן מזלו.

והיושב ובטל - הרי זה כישן.

ויש נוהגים לישן אחר חצות היום: