Enjoying this page?

582 - תקפב סדר תפלות עשרת ימי תשובה וראש השנה ובו י"ז סעיפים

תקפב סדר תפלות עשרת ימי תשובה וראש השנה ובו י"ז סעיפים:

א כל השנה, אדם מתפלל: "האל הקדוש", בברכה ג'.

ו"מלך אוהב צדקה ומשפט", בברכה י"א.

חוץ, מעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים.

שבהן צריך לומר: "המלך הקדוש", "המלך המשפט".

לפי, שבימים הללו הקב"ה מראה מלכותו לשפוט את העולם.

ואם טעה ואמר: "האל הקדוש".

או שהוא מסופק אם אמר: "המלך הקדוש"

- אם נזכר לאחר ששהה "כדי שאילת שלום תלמיד לרבו", אחר גמר הברכה.

ואין צריך לומר, אם נזכר לאחר שהתחיל ברכה רביעית.

- צריך לחזור לראש התפלה.

מפני, ששלש ברכות ראשונות, חשובות כאחת:

 

ב ואם נזכר קודם ששהה כדי שיעור הזה -

אומר: "המלך הקדוש", ואינו צריך לחזור לראש.

וכן הדין, ב"המלך המשפט". [אם נזכר קודם ששהה כדי שאילת שלום אומר "המלך המשפט"]

ואם נזכר לאחר ששהה כדי שיעור הזה, שאמר: "מלך אוהב צדקה ומשפט" -

אינו צריך לחזור לראש [ברכת "השיבה"].

כיון שהזכיר לשון מלכות. [כשאמר מלך אוהב צדקה ומשפט]

ויש אומרים: דאם נזכר קודם שסיים תפלתו - חוזר לראש ברכת "השיבה".

ואם נזכר לאחר שסיים תפלתו - חוזר לראש התפלה.

ועל דרך שנתבאר בסי' קי"ז [סעיף ה].

משום, דיש הפרש בין: "מלך אוהב צדקה ומשפט", ל"המלך המשפט".

דבכל השנה - הצדקה עיקר, ולכך הקדימוה למשפט.

אבל בימים הללו - המשפט עיקר, ולכך אין מזכירין צדקה כלל.

ולענין הלכה: "ספק ברכות, להקל".

ולפיכך, אם נזכר קודם שסיים תפלתו, אין צריך לחזור לברכת "השיבה", כדי שלא יברך ספק ברכה לבטלה.

אבל לאחר שעקר רגליו - טוב שיתפלל עוד פעם בתורת נדבה.

ואינו צריך לחדש בה דבר.

כיון שמתפלל אותה מחמת הספק. כמ"ש בסי' ק"ז[א]:

[לברר]

 

ג אם אמר צ' פעמים: "ברוך אתה ה' המלך הקדוש". או: "ברוך אתה ה' המלך המשפט".

ואחר כך נסתפק לו בתפלה, אם אמר "המלך הקדוש" -

אף על פי כן צריך לחזור לראש, לדברי הכל. [היינו גם להדיעה שבסימן קי"ד סעיף יא, שמועיל צ' פעמים ברצופים]

ואינו דומה למה שנתבאר בסי' קי"ד, [יא]

דכאן, כיון שאינו רשאי לומר השם כקריאתו, משום ברכה לבטלה.

וא"כ, בתפלה, כשאומר את השם כקריאתו, הוא חוזר ללימודו, לומר: "האל הקדוש":

 

ד בשבת תשובה, וכן אם חל ראש השנה או יום הכיפורים בשבת.

אומר הש"ץ, בברכה מעין שבע שבליל שבת: "המלך הקדוש".

וחותם, בשל שבת לבד.

ואינו מזכיר, לא ראש השנה, ולא יום הכיפורים.

מטעם שנתבאר בסי' רס"ח:

 

ה יש נוהגין, להתפלל בראש השנה וביום הכיפורים בכריעה.

וצריכין הם לזקוף בתחילת כל ברכה ובסוף כל ברכה, קודם שיאמר: "ברוך אתה".

כדי שלא יהא נראה כמוסיף על תקנת חכמים - שתקנו לשחות בתחלת ברכת: "אבות" ובסופה, ובתחלת ברכת: "הודאה" ובסופה.

עיין בסי' קי"ג [סעיף א-ב].

ובברכת: "אבות" ובברכת: "הודאה - צריך לזקוף כשיגיע לאיזה תיבות קודם החתימה, ואח"כ כשיגיע להחתימה - ישחה כתקנת חכמים. מטעם שנתבאר שם:

 

ו הגאונים תקנו לומר בעשרת ימי תשובה:

בברכת: אבות, "זכרנו".

ובגבורות: "מי כמוך".

ובהודאה: "וכתוב".

ובשים שלום: "בספר".

ואם שכח לאומרם ונזכר קודם שסיים הברכה ששכח בה - אומרם במקום שנזכר.

ואם נזכר לאחר שהזכיר את השם שבחתימת הברכה - לא יאמר במקום שנזכר.

וגם לא יחזור לראש הברכה, משום איסור ברכה לבטלה.

כיון דאינן אלא תיקון הגאונים:

 

ז [זכרנו] "לחיים", יאמר בשב"א תחת הלמ"ד.

ולא יאמר בפת"ח, דלא לשתמע "לאחיים", כלומר: לא חיים.

ובימים האלו, שהן ימי דין, צריך לדקדק ולפרט היטב תפלתו.

אבל בשאר ימות השנה אנו אומרים: [במעריב] "והעמידנו מלכנו לחיים" בפת"ח, ואין אנו חוששין. [ובסידור הוא בשב"א].

לפי שאחר כוונת הלב, הן הן הדברים:

 

ח ולא יאמר, [זכרנו] "לחיים טובים", רק "לחיים", עד שיגיע ל"וכתוב לחיים כו'", אז יאמר "לחיים טובים".

כי המבקש, צריך לבקש תחלה דבר מועט, ואח"כ מוסיף והולך:

 

ט בראש השנה אומר: "ותתן לנו את יום הזכרון הזה".

ואין צריך להזכיר ראש חודש ולומר: "ואת יום ראש חודש הזה".

דכשאומר: "יום הזכרון", גם ראש חודש בכלל.

שנקרא "זכרון".

שנאמר: (במדבר י, י) "וביום שמחתכם, ובמועדיכם, ובראשי חדשיכם וגו', ונזכרתם".

אם חל בחול - אומרים בתפלה ובקידוש: "יום תרועה, מקרא קודש".

ואם חל בשבת - אומרים: "זכרון תרועה":

 

י בראש השנה ויום כיפור, אין אומרים: "מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון".

מפני, שימים אלו לא ניתנו לשמחה ולששון.

וכן אין אומרים: "והשיאנו את ברכת מועדי כו'".

לפי שדבר זה לא נאמר אלא בשלש רגלים.

שנאמר: (דברים טז, טז-יז) "שלש פעמים בשנה וגו' כברכת ה' אלהי וגו'".

ובמוסף אין אומרים: "ואין אנו יכולים לעלות ולראות לפניך", אלא "ואין אנו יכולין לעשות חובותינו".

לפי, שמצות ראיה אינה אלא בשלש רגלים:

 

יא בחתימת הברכה אומרים: "ודברך אמת וכו'".

בין בתפלה, בין בהפטרה, בין בקידוש.

ולא יאמר: "ודברך מלכנו", אלא "ודברך אמת": [ובסידור  "ודברך מלכנו"]

 

יב "שהשלטן": בקמ"ץ תחת השי"ן שניה, שפירושו הממשלה.

ולא יאמר בחירי"ק, שפירושו, אדם השליט:

 

יג "והרשעה": בחירי"ק תחת (השי"ן) [הרי"ש]:

 

יד אין אומרים "ואז צדיקים", אלא "ובכן צדיקים":

 

טו אין אומרים: "באהבה מקרא קודש", אלא: "יום תרועה מקרא קודש".

ובשבת: "זכרון תרועה מקרא קודש:"

 

טז בכל הקדישים - מראש השנה עד יום הכיפורים - אומרים, "לעילא [ו]לעילא מכל ברכתא": [ובסידור אומרים לעילא ולעילא רק בנעילה]

 

יז ונוהגין שכל אחד ואחד אומר לחבירו: "לשנה טובה תכתב".

ואין לומר דבר זה ביום שני של ראש השנה אחר חצות היום.

לפי, שכבר נגמרה הכתיבה של ראש השנה: