Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Vayelech

 • Likuteii Sichos - Vayelech
 • Likutei Sichos vol. 2 - Vayelech/Shabbos Shuva
 • בקודש הקדשים הונחו לא רק לוחות (אותיות החקיקה) אלא גם ס"ת (אותיות הכתיבה) ס"א
 • תשובה תפלה וצדקה - בלה"ק ובלשונות הגוים. ההפרש ביניהם ס"ה
 • בקודש הקדשים ביוהכ"פ - דוקא בגדי לבן, ומזה הוראה בעבודה סי"א
 • Likutei Sichos vol 4 Vayelech
 • חלוקי הדיעות והמנהגים ונוסחאות בעניני תורה - כי התורה נתנה לכל פרט לפי ענינו: אבל עיקר התורה, הכלל, שוה בכולם: חידוש אדמו"ר הזקן בנוסח התפלה וכו'.
 • Likutei Sichos Vol. 9 – Vayelech 1
 • תורת הבעש"ט עה"פ (לא, יח) ואנכי הסתר אסתיר גו'. שההסתר גופא הוא בהסתר: התוכן הפנימי ב"תוכחה" זו למפעליותא. ע"פ ביאור בד"ה אני ישנה לאדה"ז שבבחי' סוכ"ע ו"רעותא דליבא" אין שייך "שינה" (ופירוד) 
 • Likutei Sichos Vol. 9 – Vayelech 2
 • פרש"י עה"פ לא, כו ד"ה מצד ארון ברית ה' - הצריכותא בב' הפירושים אם הס"ת הי' מונח מחוץ לארון או בתוך הארון, והביאור הפנימי בפלוגתא זו
 • Likutei Sichos vol. 14 – Vayelech 1
 • אותו היום (ד"הקהל") כהנים עומדים כו' וחצוצרות כו' (תוספתא סוטה פ"ז ח) - שייכותם של כהנים למצות "הקהל": ההפרש בין קטורת דכל השנה וקטורת דיוהכ"פ בהלכה וברוחניות 
 • Likutei Sichos vol. 14 – Vayelech 2
 • פרש"י לא, כה ד"ה לקוח (ושייכותו לעשי"ת)
 • Likutei Sichos vol. 19 – Vayelech 1
 • חלוקת הסדרות דנצבים וילך ושייכותן לר"ה ויוהכ"פ
 • Likutei Sichos vol. 19 – Vayelech 2
 • פירש"י לא, ז ד"ה כי אתה תבוא את העם הזה
 • Likutei Sichos vol. 19 – Vayelech 3
 • תי' קושיית הצפע"נ (עה"ת) עה"פ הכהנים בני לוי (לא, ט) ע"פ פרש"י עה"פ 
 • Likutei Sichos vol. 19 – Vayelech 4
 • פירש"י לא, יא ד"ה תקרא את התורה הזאת
 • Likutei Sichos vol. 24 – Vayelech 1
 • פירש"י לא, י ד"ה מקץ שבע שנים. השייכות בין מצות הקהל (ופרטי') - ע"ד ההלכה ובעבודת האדם
 • Likutei Sichos vol. 24 – Vayelech 2
 • איך קיימו בנ"י מצות כתיבת ס"ת במדבר. למה לא מצינו (גם לא אצל (כו"כ) גדלי ישראל) שכ"א יכתוב ס"ת לעצמו. גדר של ס"ת דקהל
 • Likutei Sichos vol. 24 – Vayelech 3
 • פירש"י לא, כה ד"ה הקהילו. ביאור הפנימי ב"אין שלטון ביום המות" 
 • Likutei Sichos vol. 29 – Nitzavim - Vayelech
  • חיבור שני הפכים ד"נצבים" (עמידה בתוקף) ו"וילך" (הליכה) בתורה תפלה ומצוות: והשייכות להעבודה דר"ה - להמשיך העונג והרצון למלוכה ("תמליכוני עליכם")
 • Likutei Sichos vol. 29 – Vayelech
 • פירש"י לא, ב ד"ה אנכי היום - "שנסתמו ממנו מסורות ומעינות החכמה" 
 • Likutei Sichos vol. 34 – Vayelech 1
 • הטעם שמצות הקהל ומצות כתיבת ס"ת הן שתי מצות עשה האחרונות שבתורה - ע"ד הפשט וע"ד ההלכה: השייכות דשתי מצוות אלו למעמד הר סיני (רמב"ם הל' חגיגה פ"ג ה"ו, הל' ס"ת רפ"ז) ופרטי החליקום שביניהן 
 • Likutei Sichos vol. 34 – Vayelech 2
 • הרמזים בפ' וילך לזמן דעשי"ת, פירש"י עה"פ לא, יז ד"ה והסתרתי פני, שני הענינים ד"ועזבתים" "והסתרתי" ודיוק לשון רש"י "כמו שאני רואה כו'"