Enjoying this page?

Likutei Sichos - Rosh Hashanahl - Index

 • Likutei Sichos - Rosh Hashanah
 • Likutei Sichos vol. 2 - Rosh Hashanah
 • "מצות היום בשופר", צעקת בן קטן "אבא הצילני": נקודה למטה ונקודה למעלה
 • Likutei Sichos vol. 4 - Rosh Hashanah
 • ג' ענינים בר"ה: "שתמלכוני עליכם", תשובה, החלטה לקיום המצוות: ושלשתם במצות היום - שופר, ע"י "תמליכוני עליכם", ביטול עצמי, ממשיכים עצמות 
 • Likutei Sichos vol. 19 – Rosh Hashanah
 • התוועדות יום ב' דר"ה תשמ"א
 • Likutei Sichos vol. 19 – Rosh Hashanah – Tishrei 6
 • תפלת חנה (הפטורת ר"ה), בקשת צרכיו בתפלת ר"ה
 • Likutei Sichos vol. 24 – Rosh Hashanah
 • כמה מנהגים שטעמם כדי לערבב השטן שלא יבא לקטרוג בר"ה - הפירוש בערבוב השטן
 • Likutei Sichos vol. 29 – Rosh Hashanah - Tishrei 6
 • כמה הלכתא גברוותא איכא למשמע מהני קראי דחנה (ש"א א, ג ואילך - הפטרת יום א' דר"ה) כו' מכאן למתפלל כו' (ברכות לא, סע"א): העילוי המיוחד שבתפלת חנה (לגבי שאר תפלות צדיקים שנזכרו בקרא) והשייכות לר"ה
 • Likutei Sichos vol. 34 – Rosh Hashanah
 • פלוגתת רש"י ותוס' (סוף ר"ה) בדין תקיעות וברכות מעכבות זו את זו: שקו"ט בגדר אמירת פסוקי מלכיות זכרונות ושופרות ושני הפירושים (ריטב"א שם) כל' הש"ס שם "ובמה בשופר", שני המשלים שהובאו על תקיעת שופר - משל הבשע"ט מבן יחידו של מלך שהלך למדינה רחוקה כו', ומשל בס' קדושת לוי מחכם שהכיר את המלך תועה ביער כו', שני אופנים בנוסח אמירת פסוקי שופרות